Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.9.2022 Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych (All in One), laptopów i tabletów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Wydział Zamówień Publicznych
Gmina Świebodzin Department: Gmina Świebodzin
Deadlines:
Published : 25-05-2022 12:51:00
Placing offers : 24-06-2022 09:00:00
Offers opening : 24-06-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.84 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 697.45 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.doc doc 759.5 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1a, 1b, 1c - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 1529.53 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - JEDZ.zip zip 78.89 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 181 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2b - Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP.pdf pdf 1732.98 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 115 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 116.5 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc doc 115.5 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Załączniku nr 2a.doc doc 116 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw.doc doc 114 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wzór umowy.pdf pdf 511.57 2022-05-25 12:51:00 Proceeding
Zapytania i wyjaśnienia.pdf pdf 819.99 2022-06-02 14:55:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 358.23 2022-06-24 13:15:44 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 288.92 2022-06-24 09:00:00 Public message

Announcements

2022-06-24 13:15 Wydział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-06-02 14:55 Wydział Zamówień Publicznych Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 775