Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 261.21.2022 Wykonanie i oznakowanie artykułów promocyjnych z logo WFOŚiGW w Poznaniu wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego

Deadlines:
Published : 24-05-2022 17:34:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oznakowanie artykułów promocyjnych z logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2, szczegóły współpracy zostały zawarte w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 4.

3. Termin realizacji zamówienia: do 20 dni roboczych od podpisania umowy.

4. Opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie realizacji usługi objętej postępowaniem i spełniania wymagań: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 usług (każda na podstawie odrębnej umowy o wartości min 10 000 zł brutto), z których każda obejmowała swoim zakresem przygotowanie wzorów graficznych i wykonanie materiałów promocyjnych z logotypem, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

5. Oceniane kryteria i ich ranga: 1) cena brutto (C) (z podatkiem VAT) - 70 % Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 70 pkt. (C) oceniane będzie według poniższego wzoru: Cn C= -------------- x 70 pkt Co gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie; Cn – najniższa oferowana cena spośród ocenianych ofert; Co – cena ocenianej oferty.

2) termin dostawy (T) - 30 % W tym kryterium będzie oceniany termin realizacji zamówienia: - dostawa do 10 dni roboczych od podpisania umowy - 30 pkt - dostawa do 15 dni roboczych od podpisania umowy - 15 pkt - dostawa powyżej 15 dni roboczych od podpisania umowy - 0 pkt. 6. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem: P = C + T 7. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w celu potwierdzenia, że oferowane materiały promocyjne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, dostarczy wzory materiałów promocyjnych (bez logotypów) w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia na stronie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku niezłożenia próbek lub niepotwierdzenia spełnienia wymagań – oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający ma prawo wybrać następną ofertę. Próbki są zwracane na wniosek Wykonawcy.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 1) odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w Zaproszeniu, 2) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 845 62 02.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula-informacyjna-Prawo-zamowien-publicznych.pdf pdf 241.56 2022-05-24 17:34:00 Proceeding
zał. 2_ opis_art.doc doc 9220.5 2022-05-24 17:34:00 Subject of the order
zał. 3_wykaz usług_art.doc doc 121.5 2022-05-24 17:34:00 Criterion
zał. 4_projekt umowy_art.doc doc 203 2022-05-24 17:34:00 Criterion
zał. 1 do umowy_art.doc doc 113.5 2022-05-24 17:34:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #616323.pdf pdf 36.23 2022-06-03 15:02:30 Public message

Announcements

2022-06-27 12:10 Zamówienia Publiczne WFOŚiGW w Poznaniu informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na wykonanie i oznakowanie artykułów promocyjnych z logo WFOŚiGW w Poznaniu wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego firmie Agencja Reklamowa Biuro-Fach ARKADIUSZ BRZEZIŃSKI, ul. Gen. Józefa Fiszera 14, 80-231 Gdańsk.
2022-06-03 15:02 Zamówienia Publiczne WFOŚiGW w Poznaniu informuje o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie i oznakowanie artykułów promocyjnych z logo WFOŚiGW w Poznaniu wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego złożonej przez Agencję Reklamową Biuro-Fach ARKADIUSZ BRZEZIŃSKI, ul. Gen. Józefa Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, z ceną 46 369,16 zł gross (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 16/100). Oferta uzyskała maksymalną ilość punków w kryteriach oceny ofert: cena - 100 pkt. Zamawiający w załączeniu udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 artykuły promocyjne wykonanie artykułów z logo wraz z ich dostarczeniem

zał. 2_ opis_art.doc

1 pc. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Poznaniu
ul. Stanisława Szczepanowskiego 15A
60-541, Poznań
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji 30% ... dni od podpisania umowy (0)
3 doświadczenie - według wzoru - załącznik nr 3 Attachment required

zał. 3_wykaz usług_a [...].doc

(0)
4 projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

zał. 4_projekt umowy [...].doc

zał. 1 do umowy_art. [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 243