Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przedmiotem zamówienia wykonanie okresowego przeglądu technicznego placu zabaw oraz innych obiektów na terenie Podworskiego Parku im. 4 czerwca 1989 roku w Wojanowie.

Arkadiusz Kloskowski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Published : 18-05-2022 16:05:00
Placing offers : 23-05-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

I. Gmina Pruszcz Gdański

ul. Zakątek 1

83-000 Juszkowo

 

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia wykonanie okresowego przeglądu technicznego placu zabaw oraz innych obiektów na terenie Podworskiego Parku im. 4 czerwca 1989 roku w Wojanowie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

    Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy

IV. IV.  Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:                                          

1.posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia.                                                                                                                                                                                             

Do oferty należy załączyć : WARUNEK KONIECZNY

- uprawnienia budowlane do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych zgodnie z art. 13 ust 4. ustawy Prawo budowlane,

- ważną polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

- zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

-  wypełnione (skan) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wyłączeniu – załącznik nr 3 (oryginał dostarczony w dniu podpisania umowy)

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Oferta bez załączonych skanów (oryginały do wglądu przy podpisaniu umowy) w/w dokumentów nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

 

V. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:
Arkadiusz Kloskowski, tel. 58 692 94 59

 

VI.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).
Kryteria wyboru oferty: cena – 100%.                                                                                                  

 Wzór umowy w załączniku nr 2.


VII. Sposób przygotowania oferty:

1.Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

2.Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.

3.Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego na Platformie Zakupowej OpenNEXUS. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

 

VIII  Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Platformę Zakupową OpenNEXUS.

Ofertę należy złożyć do pięciu dni od dnia wystawienia się Zapytania ofertowego.


IX. Badanie ofert:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- Dostawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

X. Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Dostawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Dostawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.                                                                                                                                                                                                           2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy/zakupu przedmiotu zamówienia w zależności od podanej ceny.                                                                                                                                                                                                                         3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.                                                                                                                                                                                               4) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.                                                                                                                                                         5) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.                                                                                                                                            6) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową openNEXUS.                                                                                                                                                                                                                7) Termin płatności faktury - 14 dni od daty wpływu.                                                                                                                                                        8) Koszty związane z obsługa , serwisem, dostawą i odbiorem po stronie Dostawcy.                                                                                                      9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia do upływu terminu składania ofert, bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                10) Zamawiający informuje, iż stosownie do treści przepisu art. 703 § 1 Kodeksu cywilnego przysługuje mu prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert

11) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.

1129 z późn. zm.).

 

XI. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61 6791900.

 

XII.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawców – osób fizycznych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:

− adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

− nr telefonu: 58 692 94 00

− adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

Inspektor danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zawartej umowy oraz przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie przepisów prawa oraz umowne  w pozostałym zakresie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podpisania umowy.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczone od stycznia roku następnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia  im danych na mocy przepisów prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. banki).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik-nr-1-Opis-Przedmiotu-Zamówienia.doc doc 42 2022-05-18 16:05:00 Subject of the order
Załacznik-nr-2-Wzór-Umowy.doc doc 88.5 2022-05-18 16:05:00 Subject of the order
Załacznik-nr-3-Oświadczenie o niepodleganiu wyłaczeniu.doc doc 47 2022-05-18 16:05:00 Subject of the order
SKM_C25822052515151.pdf pdf 137.92 2022-05-25 16:42:08 Public message

Announcements

2022-05-25 16:42 Arkadiusz Kloskowski W załączeniu przedstawiam wynik postępowania ofertowego na wykonanie okresowego przeglądu technicznego placu zabaw oraz innych obiektów na terenie Podworskiego Parku im. 4 czerwca 1989 roku w Wojanowie.
Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Arkadiusz Kloskowski

SKM_C25822052515151. [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie okresowego przeglądu technicznego placu zabaw oraz innych obiektów na terenie Podworskiego Parku im. 4 czerwca 1989 roku w Wojanowie Wykonanie rocznego okresowego przeglądu technicznego obiektów budowlanych. Przegląd techniczny obiektów budowlanych placu zabaw oraz innych obiektów. Za usługę uważa się wykonanie przeglądów na wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1. Proszę o wpisanie ceny (brutto) za całość usługi. PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBIEKTAMI W TERENIE.

Załacznik-nr-1-Opis- [...].doc

Załacznik-nr-2-Wzór- [...].doc

Załacznik-nr-3-Oświa [...].doc

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki Płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub "TAK" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni od dnia podpisania umowy .. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub "TAK" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub "TAK" (0)
Unlock the form

The number of page views: 377