Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/2022/U Usługi w zakresie utrzymania czystości i terenów zielonych w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o.o.

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 18-05-2022 12:36:00
Placing offers : 26-05-2022 12:00:00
Offers opening : 26-05-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
10-2022-U SWZ wraz z załącznikami (1).pdf pdf 652.95 2022-05-18 12:36:00 Proceeding
10-2022-U zestawienie kosztów zadania.xls xls 53 2022-05-18 12:36:00 Proceeding
10-2022-U ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.91 2022-05-18 12:50:05 Public message
10-2022-U otwarcie ofert.pdf pdf 195.27 2022-05-26 12:40:15 Public message
10-2022-U zawiadomienie o wyborze oferty (1).pdf pdf 317.72 2022-06-07 12:01:31 Public message
10-2022-U udzielenie zamówienia.pdf pdf 65.13 2022-06-22 15:26:25 Public message

Announcements

2022-06-22 15:26 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przekazujemy ogłoszenie nr 2022/BZP 00219679/01 z dnia 22 czerwca 2022 r. o wyniku postępowania.
Z poważaniem,
Artur Wyżkiewicz

10-2022-U udzielenie [...].pdf

2022-06-07 12:01 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy informację o wyborze oferty.
Z poważaniem,
Artur Wyżkiewicz

10-2022-U zawiadomie [...].pdf

2022-05-26 12:40 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,

10-2022-U otwarcie o [...].pdf

2022-05-26 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 386.677,15 zł brutto.
2022-05-25 10:31 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania:
1. Zamawiający w rozdziale VII.2.4 a) wskazuje w warunku wymagane powierzchnie, które są rozbieżne z załącznikiem nr 5 do SWZ. Które wartości są wiążące?
Odpowiedź: Wartości wiążące określone są w Rozdziale VII.2.4.a). Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 poprzez zmianę pierwszego zdania po tytule załącznika, które otrzymuje brzmienie:
Należy wykazać co najmniej: 1 usługę zgodną z przedmiotem zamówienia (sprzątanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych w tym terenów zielonych) o powierzchni : tereny zielone, co najmniej 19 tys. m2, tereny wewnątrz budynków, co najmniej 18 tys. m2, chodniki, dojścia, parkingi zewnętrzne, co najmniej 20 tys. m2.

2. Dlaczego zamawiający nie stosuje obowiązkowego art. 95 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych? – Rozdział III punkt 11 SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ w rozdziale III punkt 11, który otrzymuje brzmienie 11. Zamawiający stosuje art. 95 ust. 1 PZP. Zamawiający stosuje art. 95 ust. 1 PZP w zakresie osoby wskazanej w rozdziale VII ust. 2 punkt 4 litera (b).

3. Proszę o wyjaśnienie co należy wpisać w zał. 7 do SWZ – podstawa dysponowania pracownikiem. Zamawiający zgodnie z punktem VII.2.4 b) wskazuje na umowę o pracę na pełny etat, przy czym ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza różne formy dysponowania.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

4. W rozdziale IX punkt 4.4) oraz 4.5) SWZ Zamawiający powołuje się na art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w ustawie nie ma takiego artykułu, proszę o wyjaśnienie? Podobne zapisy są w ogłoszeniu o zamówieniu.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia Rozdział IX ust. 4.4) oraz 4.5) SWZ poprzez ich wykreślenie.

5. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu:
a) w rozdziale IX punkt 4.12 ppk. 2) Zamawiający wskazuje art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp a w ogłoszeniu sekcja V, punkt 5.2 także art. 109 ust. 1 pkt 1 – co jest prawidłowe?
Odpowiedź: Prawidłowy jest zapis w Ogłoszeniu. Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie Rozdział IX ust. 4 pkt 12 ppkt 2, który otrzymuje brzmienie 2) art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp.
b) w rozdziale XVIII punkt 1 Zamawiający wskazuje otwarcie ofert na godz. 12:30, natomiast w ogłoszeniu widnieje godzina 12:00 (sekcja VII punkt 8.3) – co jest prawidłowe?
Odpowiedź: Prawidłowy jest zapis w Ogłoszeniu. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie rozdziału XVIII ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 26 maja 2022 r. do godz. 12:00.

6. Czy Zamawiający dokona przesunięcia składania i otwarcia ofert w związku z rozbieżnościami w postępowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający nie przesuwa terminu na składanie ofert.

Z poważaniem,
2022-05-24 12:16 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
poniżej przedkładamy odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści SWZ:
1. Czy przewidujecie Państwo minimalną ilość osób zatrudnioną do wykonania usługi ?
Zamawiający wymaga aby co najmniej 1 osoba do koordynowania świadczenia usługi, nadzorowania wykonywanego zamówienia z ramienia Wykonawcy zatrudniona była na umowę o pracę na pełen etat.

2. Po czyjej stronie ma być sól lub piasek do utrzymania zimowego chodników i dróg ?
Po stronie Wykonawcy.

Z poważaniem,
2022-05-18 12:50 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00165289/01 z dnia 18 maja 2022 r.
Z poważaniem,

10-2022-U ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 464