Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GN.6847.2.2021.ZB Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej przy ul. Kieleckiej

Deadlines:
Published : 17-05-2022 12:40:00
Placing offers : 23-05-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach zaprasza rzeczoznawców majątkowych do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego.

I. OPIS PRZEDMIOTU WYCENY

Zlecenie obejmuje wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 88/4, 88/5, 88/6, 89/1, 89/2, 90, 47, 48, 49, 54, 55 (obręb 0003), na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Kieleckiej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003 jako działka nr 88/3, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025985/2. Lokalizację ograniczonego prawa rzeczowego przedstawiono na załączniku graficznym.

Celem wyceny jest określenie wartości jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności przechodu i przejazdu.

Operat szacunkowy winien zawierać wyciąg z operatu oraz mapę sytuacyjno - wysokościową przedmiotowej nieruchomości (w kolorze) z zaznaczoną lokalizacją służebności.

Wykonany operat będzie stanowił informację publiczną zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).


II. TERMIN WYKONANIA

21 dni od dnia podpisania umowy.


III. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Cena


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna zawierać:

1. Nazwę oferenta, numer uprawnień zawodowych, numery: Regon i NIP.

2. Cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wykonania wyceny.


V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 

Ofertę należy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza na platformie zakupowej Open Nexus. 


VI. DODATKOWE INFORMACJE. 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 103, tel. 41 273 82 20.Zastrzegamy, że zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy Kielecka.pdf pdf 66.73 2022-05-17 12:40:00 Proceeding
załącznik.pdf pdf 103.42 2022-05-17 12:40:00 Proceeding

Announcements

2022-05-23 08:46 Barbara Ziewiec W postępowaniu wpłynęły dwie oferty :
1. Budoserwis ZUH. Sp. z o.o. za cenę gross 2706,00 PLN.
2. Wycena Nieruchomości Emilia Wasilewska za cenę gross 600,00 PLN.

Została wybrana oferta Wycena Nieruchomości Emilia Wasilewska ze względu na najniższą cenę.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Operat szacunkowy Wycena służebności przechodu i przejazdu 1 pc. Urząd Miejski w Starachowicach
Radomska 45
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - 21 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Numer uprawnień zawodowych - Proszę podać numer uprawnień (0)
Unlock the form

The number of page views: 333