Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa przeprowadzenia kursu nurkowania na mieszaninach trimiksowych dla pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Eliza Borak
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Kadr i Szkolenia
Deadlines:
Published : 12-05-2022 12:33:00
Placing offers : 18-05-2022 12:29:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

1.Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez Platformę Zakupową.
2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.
4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

5. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt przesyłki zaświadczeń leżą po stronie Wykonawcy.
6. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 14-21 dni od daty wystawienia prawidłowo sporządzonej faktury VAT po zakończeniu kursu.

7. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

8. W przypadku oferty przekraczającej środki finansowe będące w dyspozycji Zamawiającego, może on odstąpić od wyboru oferty, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
9. Termin składania ofert do
18.05.2022 r.

10. W razie wystąpienia zmian w harmonogramie kursu z powodów zależnych od Zamawiającego lub uczestnika kursu, Wykonawca dostosuje sposób świadczenia usługi do bieżących potrzeb Zamawiającego lub uczestnika kursu pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia kosztów świadczenia usługi.

11. Zamawiający może odstąpić od świadczenia usługi z Wykonawcą najpóźniej do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego utraci on możliwość finansowania przedmiotu zamówienia lub z innych uzasadnionych przyczyn, w szczególności w wyniku: absencji uczestnika kursu, zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych lub wystąpienia innych okoliczności.

Osoba do kontaktu: Eliza Borak (specyfikacja i rozliczenie zamówienia), Justyna Siebert (specyfikacja i rozliczenie zamówienia) tel. 47 77-128-46.

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacją. Akceptując powyższe warunki Oferent wyrażą zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Dostawca/Wykonawca nie wyraża zgody na powyższe warunki - proszę nie składać oferty.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
specyfikacja dot. szkolenia.pdf pdf 75.64 2022-05-12 12:33:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kurs nurkowania na mieszaninach trimiksowych dla pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - w załączeniu

specyfikacja dot. sz [...].pdf

1 service Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14-21 dni od wystawienia prawidłowo sporządzonej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - czerwiec-wrzesień 2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszt wysyłki certyfikatu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 168