Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu połączonego z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Uniflar znajdujących się w pomieszczeniu węzła teleinformatycznego Szkoły Policji w Katowicach.

Deadlines:
Published : 12-05-2022 11:49:00
Placing offers : 18-05-2022 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

CHARAKTERYSTYKA

Usługa polegającą na wykonywaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych obejmującą swoim zakresem czynności:

1.      sprawdzanie poprawności styków i połączeń elektrycznych;

2.      sprawdzanie drożności spływu kondensatu;

3.      sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania układu regulacji;

4.  sprawdzanie parametrów pracy urządzenia (ciśnienia skraplania i parowania temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki);

5.      sprawdzanie szczelności układu chłodniczego;

6.      sprawdzanie poprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym;

7.      sprawdzanie układu zabezpieczeń chłodniczych;

8.      sprawdzanie prawidłowości temperatur na wlocie i wylocie z części wewnętrznej    klimatyzatora;

9.      wymiana filtrów powietrza urządzenia oraz wymiana cylindrów nawilżacza;

10.  czyszczenie wymiennika ciepła urządzenia;

11.  dopełnienie układu chłodniczego czynnikiem;

12.  wykonania niezbędnych nastaw i regulacji.

.

WYMAGANIA, WARUNKI

 

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań zamawiającego. Akceptując wymagania zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty.

 • Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni.
 • Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę.
 • Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko.
 • Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia 
 • Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.
 • Warunkiem dokonania odbioru oraz płatności będzie protokół potwierdzający wykonanie zlecenia.

   

  Kary umowne i inne postanowienia:

  1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

  2.    W przypadku gdy zwłoka w realizacji zlecenia przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić od zlecenia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

  3.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zlecenia
  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości zlecenia.

  4.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zleceniu.

   

  Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:

  Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zlecenia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.

   

  Wykonawca ma obowiązek posiadać oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający współpracę z przedstawicielem producenta w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych firmą Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

   

  Do sporządzenia ewentualnego zamówienia proszę o aktualne dane firmy: nazwę, adres, NIP, REGON, telef./ faks.

   

  INFORMACJA

  Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.

  TERMIN REALIZACJI : do 7 czerwca 2022 r.;

  WARUNKI PŁATNOŚCI : 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

  Attachments

  NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
  zał 1 do zlecenia.doc doc 30 2022-05-12 11:49:00 Subject of the order

  Announcements

  Buyer has not publish any additional messages

  Subject of the request

  No. Name Description and attachments Quantity
  / Unit
  Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
  file
  1 Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu połączonego z konserwacją dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Unifla Według opisu wymagań

  zał 1 do zlecenia.do [...].doc

  1 service Szkoła Policji w Katowicach
  ul. gen. Jankego 276
  40-684, Katowice
  (0)
  Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

  Criteria and formal conditions

  No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
  1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
  0,00 PLN brutto
  (0)
  2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
  3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
  4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
  Unlock the form

  The number of page views: 119