Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie i montaż wiat przystankowych w 2022 roku na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”

Deadlines:
Published : 10-05-2022 09:36:00
Placing offers : 16-05-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Nowy Dwór Mazowiecki, 10-05-2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie zadania

 „Wykonanie i montaż wiat przystankowych w 2022 roku na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”

 

Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej wykonania powyższego zadania.

I.       Nazwa i adres zamawiającego

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

z siedzibę ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

NIP 531 10 00 938

II.    Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

III.  Przedmiot zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn Wykonanie i montaż wiat przystankowych w 2022 roku na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie, transport i montaż 4 wiat przystankowych z ławkami i gabloty informacyjnej oraz wykonanie i wymiana jednej ze ścian istniejącej wiaty przystankowej:

1.    Dostarczenie i montaż na fundamencie wiaty przystankowej z prostym dachem i ścianami bocznymi o kolorze RAL 9007, poliestrową farbą proszkową o strukturze matowej. Wiata o stalowej konstrukcji nośnej ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, zadaszenie ze szkła bezpiecznego lub poliwęglanu, tylna i boczne ściany ze szkła hartowanego. Wiata 2 modułowa z ławką dodatkowo gablotka informacyjna aluminiowa zamykana na klucz o wielkości 1240 x 670x 25 mm. Wiata 2 modułowa z ławką dodatkowo gablotka informacyjna aluminiowa zamykana na klucz o wielkości 1240 x 670x 25 mm. Wymiary 2870 x 1485 mm wys. 2380 mm(szt 3- ul. Leśna, ul. Gen.Thomme)

2.    Dostarczenie i montaż na fundamencie wiaty przystankowej z prostym dachem bez ścian bocznych o kolorze RAL 9007, poliestrową farbą proszkową o strukturze matowej. Stalowa konstrukcja nośna ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, zadaszenie z poliwęglanu, tylna i boczne ściany  ze szkła hartowanego. Wiata 3 modułowa z ławką i dodatkowo gablotka informacyjna aluminiowa zamykana na klucz o wielkości 1240 x 670x 25 mm. Wymiary wiaty 2870 x 1200 wys. 2380 mm. (szt 1- ul. Boh. Modlina)

3.    Wykonanie, dostarczenie i montaż jednej ściany bocznej do istniejącej wiaty o kolorze RAL 9007, poliestrową farbą proszkową o strukturze matowej. Stalowa konstrukcja nośna ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, ściana  ze szkła hartowanego. Wymiary ściany szer. 1485 wys. 2380 mm. (szt 1- ul. Młodzieżowa- zdjęcia w złączniku)

Demontaż starych wiat, barierek ochronnych, usunięcie i ułożenie nawierzchni pod wiatami przystankowymi po Stronie Zamawiającego. 

 

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 12 sierpnia 2022 roku.

IV.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.

2.    W postępowaniu          oświadczenia,          wnioski,        zawiadomienia         oraz    informacje     Zamawiający  i Wykonawcy przekazują, z uwzględnieniem ust. 5, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką - Zamówienia poniżej 30 000 Euro. Zamawiający ma prawo żądać, by każdy dokument został dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.

3.    Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej przesłanej drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych drogą elektroniczną, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów. 

4.    Wykonawca składa ofertę wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej. Dopuszczalne jest kierowanie drogą elektroniczna zapytania o możliwość zmiany wymiarów wiat ze względu na duża różnorodność produktów na rynku lub pytań dotyczących montażu adres

 e-mail: julianna.borkowska@nowydwormaz.pl.  

5.    Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z postępowaniem, należy kierować za pośrednictwem Platformy zakupowej.

6.    Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest Pani Julianna Borkowska.

7.    Ze względu różnorodność wiat na rynku dopuszcza się zmianę w wymiarach wiat przystankowych podanych w opisie zamówienia. Wszelkie zmiany w ofercie proszę ustalać telefonicznie pod numerem telefonu 22-51-22-142 lub drogą elektroniczna adres e-mail: julianna.borkowska@nowydwormaz.pl

 

VI. Opis sposobu przygotowania i składania ofert

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i przesłana wraz z dokumentacją fotograficzną modelu wiat przystankowych w postaci „skanów” za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką Zamówienia poniżej 30 000 Euro, do dnia 17.05.2022 roku.

3.    Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie uznana za odrzuconą.

4.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

5.    Zleceniodawca ma prawo wezwać oferentów do uzupełnienia dokumentów lub informacji o ofercie.

6.    Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert.

7.    Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy zakupowej.

 

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny oferty

1.    Kryterium oceny ofert jest cena 100 %, maksymalna ilość punktów – 100.

Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg następującego wzoru:

Kryterium Cena: C = Cmin / Coo x 100 pkt

gdzie:

C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższego kryterium.

 

2.    Ceną oferty będzie wynikała z  zaoferowanych przez Wykonawcę zapisów w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

3.    Ceny przedstawione w ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i są cenami brutto w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

4.    Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).

5.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą ilość punktów.

 

VIII. Informacja o obowiązku wynikającym z art. 13 RODO w przypadku  zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

1.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.

2)   W sprawach ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@nowydwormaz.pl;

1.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie i montaż wiat przystankowych w 2022 roku na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego” prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ustalonym Zarządzeniem Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 08 maja 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 06 kwietnia 2018 roku,

3)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r.,poz.1764 ze zm.);

4)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania i realizacji zamówienia,

5)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

6)   posiada Pani/Pan:

a)    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7)   nie przysługuje Pani/Panu:

a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2.     W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 RODO są w szczególności:

1)   Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności:

a)    wykonawcy będącego osobą fizyczną,

b)    wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

c)    pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

d)    członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

e)    osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności:

a)    osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

b)    podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

c)    podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

d)    pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

e)    członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

3)   Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

3.     Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

IX. Informacje dodatkowe

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)   zmiany lub odwołania warunków postępowania;

2)   unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2.    Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej poprzez Platformę zakupową.

3.    Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego i jego integralną częścią są:

1)   Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

 

Z up. Burmistrza Miasta

Zastępca Burmistrza

Janusza Mikuszewskiego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie_ofertowe-wiaty2022.docx docx 41 2022-05-10 09:36:00 Proceeding
FormularzOfertywiaty2022.docx docx 21.26 2022-05-10 09:36:00 Proceeding
zalacznik_do zapytaniawiaty.docx docx 1377.36 2022-05-10 09:36:00 Proceeding
FormularzOfertywiaty2022.docx docx 21.26 2022-05-10 09:36:00 Subject of the order
Zawiadomienie o wyborze2022.pdf pdf 171.75 2022-05-19 12:03:23 Public message

Announcements

2022-05-19 12:03 Julianna Borkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie i montaż wiat przystankowych w 2022 roku na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego” Wykonanie, transport i montaż 4 wiat przystankowych z ławkami i gabloty informacyjnej oraz wykonanie i wymiana jednej ze ścian istniejącej wiaty przystankowej

FormularzOfertywiaty [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 12 sierpnia 2022 (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 822