Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 085-231387 Sprawa 26/01747/01751/01753/2022 - Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadań inwestycyjnych realizowanych w kompleksie wojskowym w Sochaczewie: nr 01747 Budowa garaży oraz bazy obsługowej dla SpW logistycznego nr 01751 Budowa warsztatu poziomu II dla pojazdów logistycznych nr 01753 Budowa budynku nr 10 do potrzeb biurowo-sztabowych wraz z rozbiórką istniejącego budynku

Deadlines:
Published : 02-05-2022 09:36:00
Placing offers : 23-05-2022 08:00:00
Offers opening : 23-05-2022 08:15:00
Procedure: Przetarg ograniczony - wnioski
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do Ogłoszenia oraz SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosków/oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS085-231387-pl.pdf pdf 324.85 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 17402.29 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Ogłoszenie - skonwertowane.pdf pdf 635.37 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 01 do Wniosku - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu — kopia.docx docx 40.08 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 02 do Wniosku - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału.doc doc 48.5 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 03 do Wniosku - Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych.doc doc 90.5 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 04 do Wniosku - Oświadczenie dot. RODO.docx docx 28.84 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 05 do Wniosku - Wykaz osób.doc doc 92 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 06 do Wniosku - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych.doc doc 34.5 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 07 do Wniosku - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 50.5 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 08 do Wniosku - Oświadczenie o braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 73.5 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 09 do Wniosku - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc doc 41.5 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Opis przedmiotu zamówienia (dot. zakresu rzeczowego).docx docx 62.56 2022-05-02 09:36:00 Proceeding
Pismo 3307 z dnia 11.05.2022.pdf pdf 2740.17 2022-05-11 14:22:06 Public message
Pismo 3313.pdf pdf 1376.62 2022-05-16 08:59:04 Public message
2022-OJS094-261016-pl.pdf pdf 73.47 2022-05-16 08:59:04 Public message
pismo 3441.pdf pdf 598.12 2022-05-17 14:04:38 Public message
Załącznik nr 03a do Wniosku - Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych.doc doc 90.5 2022-05-17 14:04:38 Public message
Pismo 3520.pdf pdf 604.49 2022-05-19 14:24:13 Public message
Pismo 3576 z dnia 20.05.2022.pdf pdf 761.31 2022-05-20 13:14:42 Public message
pismo 3606.pdf pdf 620.04 2022-05-23 14:45:13 Public message

Announcements

2022-05-23 14:45 Sylwia Narewska Pismo 3606/22 z dn. 23.05.2022 - INFORMACJA Z OTWARCIA WNIOSKÓW

pismo 3606.pdf

2022-05-20 13:14 Anna Chętnik Pytania i odpowiedzi - pismo 3576 z dnia 20.05.2022

Pismo 3576 z dnia 20 [...].pdf

2022-05-19 14:24 Anna Chętnik Pytania i odpowiedzi - pismo 3520/22

Pismo 3520.pdf

2022-05-17 14:04 Monika Panas pismo 3441/22 z dnia 17.05.2022 r.

pismo 3441.pdf

Załącznik nr 03a do [...].doc

2022-05-16 08:59 Anna Chętnik Pismo 3313/22 - z dnia 11.05.2022 r. - zmiana warunków udziału w postępowaniu, zmiana terminu składania wniosków

Pismo 3313.pdf

2022-OJS094-261016-p [...].pdf

2022-05-11 14:22 Anna Chętnik Pismo 3307 - pytania i odpowiedzi

Pismo 3307 z dnia 11 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1816