Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5750.291.1.57.2022.ER Dostawa wirówki stołowej z chłodzeniem dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Deadlines:
Published : 29-04-2022 10:27:00
Placing offers : 01-06-2022 11:00:00
Offers opening : 01-06-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie DUUE.pdf pdf 129.57 2022-04-29 10:27:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 445.16 2022-04-29 10:27:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy - przetarg nieograniczony.doc doc 74.5 2022-04-29 10:27:00 Proceeding
Załącznik 2 - oświadczenie JEDZ.doc doc 232.5 2022-04-29 10:27:00 Proceeding
Załącznik 3AiB - oświadczenie - przetarg nieograniczony.docx docx 68.82 2022-04-29 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1a opz.pdf pdf 136.27 2022-04-29 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - protokół odbioru 1.doc doc 96 2022-04-29 10:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf pdf 315.59 2022-04-29 10:27:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców zestaw 1.pdf pdf 474.37 2022-05-13 13:30:11 Public message
SWZ z dnia 23.05.2022.pdf pdf 448.65 2022-05-23 15:27:13 Public message
Załącznik nr 3C do SWZ - Oświadczenie w zakresie specustawy sankcyjnej.doc doc 75 2022-05-23 15:27:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 152.67 2022-06-01 12:18:33 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 762.95 2022-07-01 09:02:35 Public message

Announcements

2022-07-01 09:02 Ewa Rola Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 253 ust. 1.

Z poważaniem
Ewa Rola

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-01 12:18 Ewa Rola Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Ewa Rola

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-01 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 30.000,00 PLN brutto
2022-05-23 15:27 Ewa Rola Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie nowej podstawy wykluczenia Wykonawcy (art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)).
Jednocześnie Zamawiający przekazuje poprawiony:
- SWZ z dnia 23.05.2022r.,
który zastępuje dotychczasowy SWZ i jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty
oraz
- Oświadczenie – art. 7 ust.1 specustawy sankcyjnej - załącznik nr 3C – składany na wezwanie Zamawiającego.

Z poważaniem
Ewa Rola

SWZ z dnia 23.05.202 [...].pdf

Załącznik nr 3C do S [...].doc

2022-05-13 13:30 Ewa Rola Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania zadane do niniejszego postępowania - na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp.

Z poważaniem
Ewa Rola

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 914