Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej w Lęborku.

Deadlines:
Published : 02-05-2022 09:38:00
Placing offers : 11-05-2022 12:00:00
Offers opening : 11-05-2022 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:   Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Portowej w Lęborku.

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 

Termin składania ofert upływa dnia 11-05-2022 r. o godz. 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 11-05-2021 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

W sprawach merytorycznych: Kamil Domaszk, tel. (59) 863 47 79, 

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację  oraz pozostałą dokumentację związaną z zamówieniem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 Ogłoszenie.pdf pdf 323.98 2022-05-02 09:38:00 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 3000.77 2022-05-02 09:38:00 Proceeding
2 Projekt zagospodarowania terenu.pdf pdf 3945.25 2022-05-02 09:38:00 Proceeding
3 Projekt architektoniczno‒budowlany.pdf pdf 2178.81 2022-05-02 09:38:00 Proceeding
4 Projekt techniczny.pdf pdf 12959.51 2022-05-02 09:38:00 Proceeding
5 Przedmiar robót.pdf pdf 65.58 2022-05-02 09:38:00 Proceeding
6 Druk - oferta.pdf pdf 401.69 2022-05-02 09:38:00 Proceeding
7 Druk - oświadczenie.pdf pdf 401.2 2022-05-02 09:38:00 Proceeding
8 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 401.67 2022-05-02 09:38:00 Proceeding
10 Klauzula RODO.pdf pdf 329.63 2022-05-02 09:38:00 Proceeding
1.1 Opinia archeologiczna.pdf pdf 449.33 2022-05-05 14:30:41 Proceeding
1.2 Decyzja zarządcy - lokalizacj urządzeń.pdf pdf 1037.65 2022-05-05 14:30:41 Proceeding
1.3 Odpis protokolu z narady koordynacyjnej.pdf pdf 228.9 2022-05-05 14:30:41 Proceeding
1.3A Załącznik do protokołu z narady.pdf pdf 1809.55 2022-05-05 14:30:41 Proceeding
9 Projekt umowy.pdf pdf 397.67 2022-05-05 14:30:41 Proceeding
6 Druk - oferta.pdf pdf 401.69 2022-05-02 09:38:00 Criterion
7 Druk - oświadczenie.pdf pdf 401.2 2022-05-02 09:38:00 Criterion
8 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 401.67 2022-05-02 09:38:00 Criterion
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 3000.77 2022-05-02 09:38:00 Criterion
10 Klauzula RODO.pdf pdf 329.63 2022-05-02 09:38:00 Criterion
1.1 Opinia archeologiczna.pdf pdf 449.33 2022-05-05 14:34:35 Public message
1.2 Decyzja zarządcy - lokalizacj urządzeń.pdf pdf 1037.65 2022-05-05 14:34:35 Public message
1.3 Odpis protokolu z narady koordynacyjnej.pdf pdf 228.9 2022-05-05 14:34:35 Public message
1.3A Załącznik do protokołu z narady.pdf pdf 1809.55 2022-05-05 14:34:35 Public message
9 Projekt umowy.pdf pdf 397.67 2022-05-05 14:34:35 Public message
Odpowiedż na pytania od Wykonawców.pdf pdf 588.12 2022-05-05 14:34:35 Public message
Odpowiedzi na pytania od Wykonawców 1.pdf pdf 232.65 2022-05-09 08:09:08 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 178.61 2022-05-24 13:07:34 Public message

Announcements

2022-05-24 13:07 Dział Zamówień OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA P.N. :
„Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej w Lęborku”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, iż unieważnia postępowanie na wykonanie w/w zadania.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-05-09 08:09 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lęborku przedstawia odpowiedż na pytanie, które do Zamawiającego skierował Wykonawca.

Pytanie nr 1
Proszę o informację czy Zamawiający wskaże wykonawcy miejsce do wywozu i składowania nadmiaru gruntu czy wykonawca ma wywieźć nadmiar gruntu do utylizacji? Jeżeli Zamawiające wskaże miejsce składowania proszę o informacje na jaką odległość będzie należało go wywieźć.


Odpowiedź:
Zamawiający nie wskaże miejsca do wywozu i składowania nadmiaru gruntu.
Wykonawca ma we własnym zakresie zutylizować nadmiar gruntu.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-05-05 14:34 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1
Proszę o informację czy cały materiał dostarczy Zamawiający czy jakiś zakup będzie po stronie Wykonawcy ?

Odpowiedź:
Wyroby do wykonania zamówienia dostarczy Zamawiający.

Pytanie nr 2
Proszę o informacje czy Zamawiający dostarczy piasek/ kruszywa na podsypkę, obsypkę oraz wymianę gruntu?

Odpowiedź:
Wyroby do wykonania zamówienia dostarczy Zamawiający.

Pytanie nr 3
Czy zamawiający posiada przedmiary oraz projekt na rozbiórkę/ odtworzenie nawierzchni?

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada przedmiaru oraz projektu na rozbiórkę/ odtworzenie nawierzchni?

Pytanie nr 4
Czy rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni należy wykonać w śladzie wykopu czy na całej szerokości drogi?

Odpowiedź:
Rozbiórkę nawierzchni należy wykonać w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz zgodnie z uzyskaną decyzją zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu budowy urządzeń (sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej) niezwiązanego
z funkcjonowaniem drogi, w pasie drogowym lub terenie niestanowiącym pasa drogi publicznej albo drodze niezaliczonej do kategorii dróg publicznych.
Natomiast odtworzenie nawierzchni, należy wykonać, w zakresie:
1) pasa drogowego lub terenu niestanowiącego pasa drogi publicznej albo drogi niezaliczonej do kategorii dróg publicznych ‒ do stanu zgodnego z wymaganiami zarządcy;
2) terenów stanowiących wewnętrzny układ komunikacyjny zapewniający dojazdy do działek ‒ do stanu poprzedniego.

Pytanie nr 5
Proszę o informację czy odtworzenie nawierzchni należy wykonać z materiału z rozbiórki? Jeżeli będzie konieczny zakup materiału nowego to czy ten koszt będzie ponosił Zamawiający?

Odpowiedź:
Odtworzenie nawierzchni należy wykonać z materiałów z rozbiórki.
Zamawiający poniesie koszt zakup nowego materiału, jeżeli będzie to konieczne i wynikać będzie z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy.
Konieczność zakupu nowego materiału musi być poprzedzona sporządzeniem Protokołu konieczności.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie szkody wynikłe w toku prowadzenia robót budowlanych obciążają Wykonawcę (np. zmieszanie warstw nawierzchni, w wyniku niedbalstwa Wykonawcy, uniemożliwiające ponowne wykorzystanie materiału z rozbiórki do jej odtworzenia).

Pytanie nr 6
Bardzo proszę o załączenie draftu umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.

Odpowiedź:
Zamawiający do Specyfikacji Przetargowej załączył Projekt Umowy.

1.1 Opinia archeolog [...].pdf

1.2 Decyzja zarządcy [...].pdf

1.3 Odpis protokolu [...].pdf

1.3A Załącznik do pr [...].pdf

9 Projekt umowy.pdf

Odpowiedż na pytania [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej w Lęborku. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

6 Druk - oferta.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kosztorys ofertowy - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
3 Oświadczenie - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required

7 Druk - oświadczen [...].pdf

(0)
4 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
5 Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru albo wydruk z systemu komputerowego CEIDG - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf Attachment required (0)
6 Kierownik budowy. - Proszę załączyć dokument uprawnień, wskazanej osoby, w zakresie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przynależnością do właściwej izby, jako pliki w formacie pdf. Attachment required (0)
7 Oświadczenie RODO - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób, gdy nie podaje załączyć nie podpisany dokument

8 Druk - oświadczeni [...].pdf

(0)
8 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte - Proszę potwierdzić TAK lub NIE

1 Specyfikacja Przet [...].pdf

(0)
9 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
10 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE

10 Klauzula RODO.pdf

(0)
11 Uzyskałem informację do przygotowania oferty - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
12 Termin związania ofertą - 30 dni, proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
13 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
Unlock the form

The number of page views: 587