Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.8.22 „Inwestycja modernizacji posiadanego systemu ZSI wraz z dostarczeniem oprogramowania systemowego i sprzętu modernizującego zasoby serwerowni oraz budowy sieci WiFi w ramach projektu: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.”

Deadlines:
Published : 28-04-2022 12:51:00
Placing offers : 11-05-2022 10:00:00
Offers opening : 11-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.8.22_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.49 2022-04-28 12:51:00 Proceeding
SZP.251.8.22_SWZ.doc doc 240.5 2022-04-28 12:51:00 Proceeding
SZP.251.8.22_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 87 2022-04-28 12:51:00 Proceeding
SZP.251.8.22_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy.xls xls 60.5 2022-04-28 12:51:00 Proceeding
SZP.251.8.22_Załącznik nr 2 do SWZ -Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 247.89 2022-04-28 12:51:00 Proceeding
SZP.251.8.22_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 70.5 2022-04-28 12:51:00 Proceeding
SZP.251.8.22_Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności .doc doc 59.5 2022-04-28 12:51:00 Proceeding
SZP.251.8.22_Załącznik nr 5 do SWZ - Umowa (projekt).doc doc 147 2022-04-28 12:51:00 Proceeding
SZP.251.8.22_Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia zas.doc doc 42.5 2022-04-28 12:51:00 Proceeding
SZP.251.8.22_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.29 2022-05-06 12:47:20 Public message
SZP.251.8.22_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 241.5 2022-05-06 12:47:20 Public message
SZP.251.8.22_Załącznik nr 5 do SWZ - Umowa (projekt) po zmianach.doc doc 228 2022-05-06 12:47:20 Public message
SZP.251.8.22_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 39.5 2022-05-11 14:31:23 Public message
SZP.251.8.22_Wynik.doc doc 183 2022-05-24 10:56:39 Public message

Announcements

2022-05-24 10:56 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam rozstrzygniecie postępowania pn. „Inwestycja modernizacji posiadanego systemu ZSI wraz z dostarczeniem oprogramowania systemowego i sprzętu modernizującego zasoby serwerowni oraz budowy sieci WiFi w ramach projektu: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.”

Z poważaniem
Joanna Błażej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

SZP.251.8.22_Wynik.d [...].doc

2022-05-11 14:31 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informacje z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Joanna Błażej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

SZP.251.8.22_Informa [...].xls

2022-05-11 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania kwotę - 431780,43 zł brutto
2022-05-06 12:47 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pytania, które napłynęły do postępowania wraz z odpowiedziami oraz aktualne załączniki i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zostały zmienione w wyniku udzielonych odpowiedzi.

Informuję, że zmianie ulega termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz termin składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem
Joanna Błażej

SZP.251.8.22_Ogłosze [...].pdf

SZP.251.8.22_Pytania [...].doc

SZP.251.8.22_Załączn [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 611