Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 163/2022/US/DZP Przeprowadzenie szkolenia pt. „BIM w kooperacji wielobranżowej” dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Deadlines:
Published : 26-04-2022 12:40:00
Placing offers : 10-05-2022 10:00:00
Offers opening : 10-05-2022 10:30:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.19 2022-04-26 12:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 9347.27 2022-04-26 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 243.5 2022-04-26 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 641.5 2022-04-26 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 76.5 2022-04-26 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 75 2022-04-26 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 277.67 2022-04-26 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór zobowiązania.doc doc 74 2022-04-26 12:40:00 Proceeding
Załączniki nr 7-9 do SWZ.zip zip 97.24 2022-04-26 12:40:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 711.56 2022-05-05 09:14:53 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI.doc doc 245 2022-05-05 09:14:53 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy PO MODYFIKACJI.doc doc 394 2022-05-05 09:14:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.17 2022-05-05 09:14:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 338.47 2022-05-11 13:33:45 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 408.42 2022-05-12 13:13:26 Public message

Announcements

2022-05-12 13:13 Dorota Borkowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem,
Dorota Borkowska

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-11 13:33 Dorota Borkowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację z sesji otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Dorota Borkowska

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-10 10:00 Buyer message Szanowni Państwo,
kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 200 000,00 zł brutto.
Z poważaniem,
Dorota Borkowska
2022-05-05 09:14 Dorota Borkowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o modyfikacji SWZ.
Z poważaniem,
Dorota Borkowska

Modyfikacja SWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

Załącznik nr 5 do SW [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 292