Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TWI.3201.6.2022.AI Dostawa urządzeń i szkła laboratoryjnego oraz odczynników do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych

Deadlines:
Published : 25-04-2022 11:04:00
Placing offers : 06-05-2022 10:00:00
Offers opening : 06-05-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

1.      Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:

a)      w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

-       Kamila Majewska, tel. 608-601-745, e-mail: km@zgwk.pl 

b)     w sprawach związanych z procedurą prowadzonego postępowania:

-       Agnieszka Iwanicka , tel. 44 724-22-92 wew. 124, e-mail: agnieszkaiwanicka@zgwk.pl


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 757.36 2022-04-25 11:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4247.88 2022-04-25 11:04:00 Proceeding
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia rzeczowo-ilościowy.xlsx xlsx 30.04 2022-04-25 11:04:00 Proceeding
załącznik nr 2 - opis wymagań Zamawiającego.docx docx 23.74 2022-04-25 11:04:00 Proceeding
załącznik nr 5 - projekt umowy.docx docx 41.85 2022-04-25 11:22:17 Proceeding
załącznik nr 3 - formularz oferty.docx docx 23.51 2022-04-25 11:04:00 Criterion
załącznik nr 4 - formularz cenowy.xlsx xlsx 37.73 2022-04-25 11:04:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 315 2022-05-06 11:49:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.pdf pdf 417.86 2022-05-12 14:29:50 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienia.pdf pdf 284.99 2022-05-06 10:00:00 Public message

Announcements

2022-05-12 14:29 Agnieszka Iwanicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-06 11:49 Agnieszka Iwanicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-06 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, ze zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego kwotę 299.871,29 zł brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

załącznik nr 3 - for [...].docx

załącznik nr 4 - for [...].xlsx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)

The number of page views: 370