Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa zbiornika wody czystej wraz z pompownią II stopnia na SUW Czarna Wieś

Anna Grzanowska
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. Department: Dział Inwestycji
Deadlines:
Published : 20-04-2022 14:59:00
Placing offers : 04-05-2022 14:00:00
Offers opening : 04-05-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 728 837 448. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62 - 065) przy ulicy Kościańskiej 32.  
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
biuro@gpk.biz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@grodzisk.wlkp.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi się do ich przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7)   nie przysługuje Panu/Pani prawo do:

a)   usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,

b)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 3 Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 44 2022-04-20 14:59:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe Rozbudowa Suw Czarna Wieś etap I.doc doc 126 2022-04-20 14:59:00 Proceeding
KONCEPCJA rozbudowy SUW Czarna Wieś.zip zip 6989.03 2022-04-20 14:59:00 Proceeding
Załącznik 1 fomularz ofertowy.doc doc 57 2022-04-21 08:18:30 Subject of the order
Załącznik nr 2 Umowa wzór.doc doc 189.5 2022-04-20 14:59:00 Criterion

Announcements

2024-02-27 12:16 Anna Grzanowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Budowa zbiornika wody czystej wraz z pompownią II stopnia na SUW Czarna Wieś UWAGA w tej pozycji należy wpisać cenę za wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ceny jednostkowe za pełnieni nadzoru autorskiego należy wpisać w formularzu ofertowym

Załącznik 1 fomularz [...].doc

1 pc. Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
Kościańska 32
62-065, Grodzisk Wielkopolski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - a) wykonanie Projektu Budowlanego we wszystkich branżach, uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii, w tym przygotowanie i złożenie do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej kompletnego wniosku zawierającego dokumenty konieczne do uzyskania decyzji pozwalającej prowadzenie robót budowlanych w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. b) uzyskanie ostatecznej decyzji na prowadzenie robót budowlanych, wykonanie pozostałych opracowań objętych niniejszą umową, w tym: Projektu Wykonawczego we wszystkich branżach, STWiOR, Przedmiary Robót, Kosztorysy Inwestorskie, Informacja BIOZ, Tabele Elementów rozliczeniowych w każdej branży - w terminie 10 miesięcy od dnia uzyskania przez zamawiającego decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; c) sprawowanie nadzoru autorskiego - w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: II półrocze 2023 r. Planowany termin wykonania robót budowlanych: 12 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki umowy - Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Załącznik nr 2 Umowa [...].doc

(0)
(0)

The number of page views: 702