Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP11.Ks.26.14.2022 Nasadzenie drzew i krzewów przy budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddz. Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu

Mariusz Turek
Urząd Miasta Jarosławia Department: Szkoła Podstawowa nr 11
Deadlines:
Published : 12-04-2022 09:13:00
Placing offers : 25-04-2022 12:00:00
Offers opening : 25-04-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu

 ogłasza postępowanie na:

Nasadzenie drzew i krzewów przy budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Jarosławiu”

 

1.    Przedmiot zamówienia: Nasadzenie drzew i krzewów przy budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Jarosławiu

2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

3.    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4.    Termin wykonania zamówienia: od 02.05 do 08.08.2022  roku.

5.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.

6.    Kryteria oceny ofert - cena 100%

7.    Oferty  należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ pod nazwą niniejszego postępowania,  do dnia: 25.04.2022 r. do godz. 12:00

8.    Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od terminu składania ofert.

9.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.04.2022 r. o godz. 12:05

10.    Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/ i pod nazwą niniejszego postępowania.

Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_jaroslaw/proceedings


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 16 6212443

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przedmiar robót - nasadzenia.pdf pdf 47.23 2022-04-12 09:13:00 Proceeding
Kosztorys ślepy - nasadzenia.pdf pdf 44.94 2022-04-12 09:13:00 Proceeding
Instrukcja dla wykonawców nasadzenia.doc doc 152 2022-04-12 09:13:00 Proceeding
Ogłoszenie nasadzenia.docx docx 18.98 2022-04-12 09:13:00 Proceeding
Uzupełnienie parametrów wysokościowych krzewów.doc doc 25.5 2022-04-14 14:32:32 Public message
Nasadzenia ogłoszenie.pdf pdf 562.43 2022-04-25 12:25:52 Public message
20220510_095734.pdf pdf 617.4 2022-05-10 10:04:32 Public message

Announcements

2022-05-10 10:04 Mariusz Turek Ogłoszenie o wyborze kolejnego wykonawcy.

20220510_095734.pdf

2022-04-25 12:25 Mariusz Turek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Nasadzenia ogłoszeni [...].pdf

2022-04-14 14:32 Mariusz Turek Uzupełnienie informacji o wysokości krzewów.

Uzupełnienie paramet [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługi ogrodnicze Nasadzenie drzew i krzewów 1 service Szkoła Podstawowa nr 11
Kraszewskiego 39
37-500, Jarosław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3337 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 99 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 801