Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonywanie dwóch przeglądów eksploatacyjnych i budowlanych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych.

Deadlines:
Published : 06-04-2022 12:57:00
Placing offers : 14-04-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywania dwóch przeglądów eksploatacyjnych i budowlanych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych stanowiących część infrastruktury technicznej obiektu szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa  2 we Wrocławiu.

2.     Termin realizacji Przedmiotu zamówienia: zgodnie z załączonym wzorem umowy.

3.   Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki dotyczące jego realizacji zostały określone w załączonym wzorze umowy.

4.  Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

5.   O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który:

1)    posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie przeglądów eksploatacyjnych separatorów tłuszczowych          i ropopochodnych firmy Ecol-Unicon, o łącznej wartości zamówień co najmniej 5 000 zł netto.

2) dysponuje osobami posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane w branży sanitarnej.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wybranego Wykonawcy do udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy.pdf pdf 809.22 2022-04-06 12:57:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 596898 .pdf pdf 233.22 2022-04-14 11:29:05 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 596898.pdf pdf 26.7 2022-04-20 13:27:31 Public message

Announcements

2022-04-20 13:27 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-14 11:29 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 przeglądy eksploatacyjny i budowlany Cena ryczałtowa za wykonanie jednego przeglądu eksploatacyjnego i budowlanego wszystkich urządzeń 2 pc. - (0)
2 substancje tłuszczowe Cena ryczałtowa za odpompowanie i utylizację 1 m3 substancji tłuszczowych 40 m^3 - (0)
3 substancje ropopochodne Cena ryczałtowa za odpompowanie i utylizację 1 m3 substancji ropopochodnych 12 m^3 - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
5 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 348