Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.270.2.2022 Sporządzenie planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Choczewo na lata 2024-2033

Deadlines:
Published : 01-04-2022 09:52:00
Placing offers : 29-04-2022 08:00:00
Offers opening : 29-04-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022 S 065-170312.pdf pdf 114.92 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
SWZ - PUL Choczewo.pdf pdf 579.16 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 170.09 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 2 Harmonogram opracowania projektu.pdf pdf 129.73 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 3 Protokół KZP.pdf pdf 1330.8 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 4 PPWIS - zakres szczegółowości prognozy.pdf pdf 178.79 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 5 RDOŚ - zakres szczegółowości prognozy.pdf pdf 2398.96 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 6 Formularz ofertowy.pdf pdf 248.39 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 7 Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).pdf pdf 353.51 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 8 Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.pdf pdf 189.61 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 9 Wykaz osób.pdf pdf 122.82 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 10 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf pdf 138.59 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 11 Oświadczenie o aktualności informacji.pdf pdf 138.38 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 12 Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 202.19 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
zał. 13 Wykaz usług.pdf pdf 168.31 2022-04-01 09:52:00 Proceeding
informacja w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022r.pdf pdf 140.67 2022-04-28 13:21:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 140.52 2022-04-29 10:14:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - int.pdf pdf 174.23 2022-05-17 10:30:01 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022S 103-289723.pdf pdf 106.18 2022-06-06 07:23:26 Public message

Announcements

2022-06-06 07:23 Anna Dyczewska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022S 103-289723

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-05-17 10:30 Anna Dyczewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-29 10:14 Anna Dyczewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-29 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 1 619136,00 brutto
2022-04-28 13:21 Anna Dyczewska Informacja w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

informacja w związku [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 695