Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.17.22 „Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego jako wsparcia w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej oraz zbadanie predyspozycji zawodowych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego”

Deadlines:
Published : 30-03-2022 15:39:00
Placing offers : 07-04-2022 11:00:00
Offers opening : 07-04-2022 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Dobry Początek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Dolnośląskim i powiatami: Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim i Wrocławskim, oraz instytucjami kultury: Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, Operą Wrocławską, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatrem Polskim we Wrocławiu.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DG.340.17.22 formularz oferty doradztwo zawodowe.doc doc 229.5 2022-03-30 15:39:00 Proceeding
DG.340.17.22 SWZ doradztwo zawodowe.pdf pdf 909.42 2022-03-30 15:39:00 Proceeding
DG.340.17.22 załączniki 1-7 do rozdziału 3 SWZ.doc doc 262 2022-03-30 15:39:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 139.5 2022-03-30 15:39:00 Proceeding
DG.340.17.22 informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 201.03 2022-04-08 07:41:54 Public message
DG.340.17.22 zawiadomienie o wyborze oferty doradztwo zawodowe.pdf pdf 497.47 2022-04-28 15:05:01 Public message

Announcements

2022-04-28 15:05 Violetta Piwońska Informacja- rozstrzygnięcie postępowania

DG.340.17.22 zawiado [...].pdf

2022-04-08 07:41 Violetta Piwońska Informacja - informacja otwarcie ofert.

DG.340.17.22 informa [...].pdf

2022-04-07 11:00 Buyer message Zamierzenie Zamawiającego - 589.600,- zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 289