Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-23/22 Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z aktualizacjami - AE/ZP-27-23/22

Deadlines:
Published : 25-03-2022 10:07:00
Placing offers : 29-04-2022 09:00:00
Offers opening : 29-04-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Wymagania dotyczące parametrów oprogramowania antywirusowego stanowiącego przedmiot zamówienia

7. Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

10. Załącznik Nr 6a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

11. Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

12. Załącznik Nr 8 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 815.5 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.45 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1313.97 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 812.5 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.5 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 128.79 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.docx docx 816.21 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 819 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 777.5 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 778 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a.doc doc 778.5 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 777 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.docx docx 757.97 2022-03-25 10:07:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 72.8 2022-04-25 10:38:06 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 1466.37 2022-04-25 10:40:36 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf pdf 156.28 2022-04-29 09:34:46 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 332.55 2022-04-29 14:09:44 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma.PDF PDF 99.1 2022-05-23 14:53:01 Public message

Announcements

2022-05-23 14:53 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze [...].PDF

2022-04-29 14:09 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-29 09:34 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-04-25 10:40 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.04.2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-04-25 10:38 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1700