Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PO/4/2022 Modernizacja stacji uzdatniania wody na studni nr 6b – Etap II Budowa zbiornika wody zapasowej.

Deadlines:
Published : 18-03-2022 11:58:00
Placing offers : 25-03-2022 09:00:00
Offers opening : 25-03-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

1.     Przedmiotem Zamówienia jest kontynuacja zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody na  studni nr 6b - Etap II Budowa zbiornika wody zapasowej”.

Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

2. Zakres prac obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji    elektrycznych, sterowania i automatyki a także technologicznych w budynku SUW przy studni nr 6b w Rzeczycach wraz z budową naziemnego zbiornika magazynowego wody oraz towarzyszących urządzeń instalacyjnych.


3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy .


4.   Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe powykonawcze, z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia nie przekroczy kwoty wskazanej w ofercie Wykonawcy.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalaczniki.zip zip 872.04 2022-03-18 11:58:00 Proceeding
Zalacznik 3 - Przedmiary, Dokumentacja projektowa.zip zip 132128.71 2022-03-18 11:58:00 Proceeding
MP.pdf pdf 5681.46 2022-03-18 11:58:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 183.1 2022-03-25 10:35:47 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 240.63 2022-03-31 16:35:13 Public message

Announcements

2022-03-31 16:35 Agnieszka Stolarska Unieważnienie postępowania.

Unieważnienie.pdf

2022-03-25 10:35 Agnieszka Stolarska Informacja z otwarcia ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 300