Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCN.5.261.12.2022 PROJEKT, WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAŻ I PODŁĄCZENIE DO WSZYSTKICH INSTALACJI ZESTAWÓW MEBLI LABORATORYJNYCH, DYGESTORIÓW, SZAF CHEMICZNYCH, KOMORY LAMINARNEJ ORAZ SPRZĘTU AGD W ZABUDOWIE DLA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM NAUKI COGITEON

Deadlines:
Published : 16-03-2022 10:38:00
Placing offers : 20-04-2022 12:30:00
Offers opening : 20-04-2022 13:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.9 2022-03-16 10:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 501.19 2022-03-16 10:38:00 Proceeding
Załącznik nr _2 _do_SWZ_ JEDZ.zip zip 84.42 2022-03-16 10:38:00 Proceeding
Załącznik nr _7_do_SWZ_Tabela wyceny jednostkowych elementów zamówienia.docx docx 800.24 2022-03-16 10:38:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ _ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).zip zip 108771.67 2022-03-16 10:38:00 Proceeding
Załącznik nr_5_do_ SWZ_Wykaz dostaw.docx docx 47.95 2022-03-16 10:38:00 Proceeding
Załącznik nr_6_do_SWZ_Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 967.11 2022-03-16 10:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_do_SWZ_Formularz_Oferty.docx docx 801.83 2022-03-16 10:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SWZ_Wzór_zobowiązania_podmiotu_trzeciego.doc doc 68.5 2022-03-16 10:38:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_do_SWZ_oświadczenie o braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 790.27 2022-03-16 10:38:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ_23.03.2022.pdf pdf 207.92 2022-03-23 13:22:29 Public message
Pytania i odpowiedzi 25.03.2022.pdf pdf 211.58 2022-03-25 14:27:32 Public message
Załącznik nr 1 do OPZ_SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA_aktualizacja1.pdf pdf 423.88 2022-03-25 14:27:32 Public message
Modyfikacja SWZ komora laminarna 25.03.2022.pdf pdf 159.88 2022-03-25 14:27:32 Public message
2022-OJS072-192178-pl.pdf pdf 68.3 2022-04-12 09:51:09 Public message
informacja z otwarcia ofert 20.04.2022.pdf pdf 467.68 2022-04-20 18:07:28 Public message
Zawiadomienie_wynik postepowania 20.06.2022.pdf pdf 296.14 2022-06-20 12:29:42 Public message

Announcements

2022-06-20 12:29 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza wynik postępowania.

Zawiadomienie_wynik [...].pdf

2022-04-20 18:07 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert w dniu 20.04.2022 r.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-20 12:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 2.600.000,00 zł
2022-04-12 09:51 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

2022-OJS072-192178-p [...].pdf

2022-03-25 14:27 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi do treści SWZ oraz modyfikację treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 1 do OP [...].pdf

Modyfikacja SWZ komo [...].pdf

2022-03-23 13:22 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza zadane pytania i udzielone odpowiedzi do treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 668