Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/163/416/22 Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne

Deadlines:
Published : 11-03-2022 09:18:00
Placing offers : 20-04-2022 10:00:00
Offers opening : 20-04-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Odpowiedzi_EZ-986-416-21.zip zip 4122.55 2022-03-11 09:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - 2022-OJS050-127288-pl.pdf pdf 1921.31 2022-03-11 09:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2215.74 2022-03-11 09:18:00 Proceeding
Załączniki_1-8.zip zip 739.33 2022-03-11 09:18:00 Proceeding
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_30.03.2022.pdf pdf 701.57 2022-03-30 17:04:27 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_ 31.03.2022.pdf pdf 512.95 2022-03-31 17:33:51 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_ 04.04.2022.pdf pdf 266.58 2022-04-04 18:26:14 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_30.03.2022_korekta.pdf pdf 514.4 2022-04-06 16:21:37 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_ 12.04.2022.pdf pdf 561.72 2022-04-12 11:39:36 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_wykonawcow_14.04.2022.pdf pdf 540.22 2022-04-14 13:18:10 Public message
Informacja o zmianie SWZ 15.04.2022.pdf pdf 613.93 2022-04-15 08:09:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie - 2022-OJS076-207634-pl.pdf pdf 66.93 2022-04-19 09:18:54 Public message
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia.pdf pdf 636.45 2022-04-19 14:50:30 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 1020.92 2022-04-20 22:00:39 Public message

Announcements

2022-04-20 22:00 Krzysztof Petrykiewicz Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty,

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-04-19 14:50 Krzysztof Petrykiewicz Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający przekazuje informację, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

informacja_o_maksyma [...].pdf

2022-04-19 09:18 Krzysztof Petrykiewicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - dotyczy zmiany terminu składania i otwarcia ofert, o której mowa w informacji z dnia 15.04.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-15 08:09 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o zmianie treści SWZ

Informacja o zmianie [...].pdf

2022-04-14 13:18 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-04-12 11:39 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-04-06 16:21 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający informuje, że w odpowiedziach na pytania Wykonawców, udzielonych w dniu
30.03.2022 r. wkradł się błąd.
W związku z powyższym, Zamawiający koryguje udzieloną poprzednio odpowiedź

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-04-05 14:11 Krzysztof Petrykiewicz Tytułem doprecyzowania postanowień w § 4 ust. 3 projektu umowy:
Zamawiający w § 4 ust. 3 projektu umowy, zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy, przeprowadzenia nie więcej niż 3 szkoleń pracowników Zamawiającego, w zakresie aktualnych technologii używania (zastosowania) oferowanych przez wykonawcę w ramach umowy wyrobów medycznych (zgodnie z brzmieniem ww. zapisu).
Zamawiający nie precyzuje, kiedy takie szkolenia mają się odbyć, a także czy w ogóle skorzysta z tego uprawnienia. Przesłanką sformułowania przez Zamawiającego żądania szkolenia, będzie wyłącznie stwierdzenie przez Zamawiającego (lub informacja wykonawcy), iż oferowane przez wykonawcę wyroby wymagają przeszkolenia pracowników Zamawiającego z nieznanych im dotychczas, technologii używania/stosowania dostarczanych przez wykonawcę wyrobów medycznych. W innym bowiem przypadku szkolenie będzie bowiem bezprzedmiotowe.
2022-04-04 18:26 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-03-31 17:33 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-03-30 17:04 Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3776