Proceeding: Dostawa oryginalnych baterii do radiotelefonów MAXON SL70-R

Gabriel Las
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Pomorski Zakład w Gdyni
Deadlines:
Published : 26-08-2016 11:30:59
Placing offers: 01-09-2016 12:00:00
Opening offers : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

1. Dostawa przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy, w godzinach od 8.00 do 14.00 do Magazynu Oddziału Gdynia ul. Bolesława Krzywoustego 7 81-035 Gdynia
2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia
3. Termin i forma płatności – przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy wyrządzili szkodę Spółce poprzez niewykonanie Zamówienia lub nienależyte jego wykonanie w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania (bez wyboru oferty) bez podania przyczyny
6..Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:
był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2016 r., wyłącznie z nowych materiałów i elementów, nie prefabrykowany, nie regenerowany i nie pochodzący z recyklingu i był w stanie naładowanym. Wszelkie informacje i oznaczenia na produkcie muszą być sformułowane w języku polskim,
 posiadał na opakowaniach zewnętrznych nazwę producenta produktu, typ, symbol, numer katalogowy oraz datę produkcji.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania z dostawą:
 certyfikatu/świadectwa jakości niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają normom/specyfikacjom technicznym właściwym dla przedmiotu zamówienia i są dopuszczone do użytkowania,
 instrukcji eksploatacji

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Bateria do radiotelefonu MAXON MPA 1800 do radiotelefonu MAXON SL70-R ( NiMH 1800 mAh) - oryginał - 29 pc. - (0)
2 Bateria do radiotelefonu MAXON SL70-R BTM 55+ – 02 MAXON ( NiMH 1650 mAh) - oryginał - 25 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 16.09.2016 (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 252