Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Awatar Pracownika
Henryka Łuczka
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 04-03-2022 10:30:00
Placing offers : 09-03-2022 12:18:08
Offers opening : 08-03-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


Wymagania i specyfikacja

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 17a.

Termin realizacji zadania: 20. 03. 2022 r.

        Zakres prac:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- wycięcie istniejącej nawierzchni betonowej i bitumicznej o szerokości 0,8 m, długość 30 mb,

- rozebranie istniejącej podbudowy drogowej (kostka,tłuczeń) wymiary jw,

-  wykop wąskoprzestrzenny o głębokości 1,0 m koparką podsiębierną,

- posypka piaskowa 0,10 m pod rurę wodociągową,

- ułożenie rury wodociągowej w wykopie, rura preizolowana PE Dn32 mm długość 31 mb,

- przekucie przez płytę fundamentową (wejście do budynku) gr. 0,3 m,

- montaż rury PE dn 32 mm w budynku - długość 3,0 mb,

- montaż zaworów odcinających w budynku i studni wodomierzowej Dn 32 mm sztuk 2,

podłączenie przyłącza do zestawu wodomierzowego,

- próba szczelności przyłącza,

- obsypka piaskowa wodociągu w wykopie,

- zasypanie wykopu urobkiem z wykopu z warstwowym zagęszczeniem,

- podsypka piaskowa i stabilizacja pod nawierzchnią z kostki brukowej/betonu drogowego,

- usunięcie i wywóz materiałów z rozbiórki, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- rurociąg PE Dn 16 mm PEX na ścianie budynku - 30 mb.

Wymagane jest sporządzenie protokołu z przeglądu wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi.


Wymagania Wystawiającego:

 • Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl..
 • KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 • O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto
 • Termin realizacji zamówienia 20.03..2022 .
 • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.
 • Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
 • Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót.
 • Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad
 • Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
 • Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
 • Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń
 • Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę  w postępowaniu
 • Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-03-09 12:18 Henryka Łuczka Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostało anulowane z uwagi na zmianę zakresu robót dodatkowych do wykonania.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1 Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 92