Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ” budowa Centrum Borówieckiej Aktywności przy ul. Gruszkowej w Borówcu, obejmującego budowę interaktywnego placu zabaw z tyrolką oraz obiektów małej architektury”.

Joanna Grzybowska
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Published : 01-03-2022 11:56:00
Placing offers : 07-03-2022 09:00:00
Offers opening : 07-03-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone Ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt. 1 ww. ustawy, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

Miasto i Gmina Kórnik informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz 1751), od dnia 1 listopada 2019r będzie dokonywać płatności od 15.000,-zł brutto należnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. "split payment".

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym terminie bez konieczności podawania przyczyny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis Przedmiotu Zamówienia - Borówiec.pdf pdf 1427.89 2022-03-01 11:56:00 Proceeding
Inwentaryzacja działek.pdf pdf 419.81 2022-03-01 11:56:00 Proceeding
Mapa poglądowa.pdf pdf 381.97 2022-03-01 11:56:00 Proceeding
Plan zagospodarowania.pdf pdf 937.53 2022-03-01 11:56:00 Proceeding

Announcements

2022-03-03 12:05 Joanna Grzybowska W nawiązaniu do zapytania dotyczącego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „budowa Centrum Borówieckiej Aktywności przy ul. Gruszkowej w Borówcu, obejmującego budowę interaktywnego placu zabaw z tyrolką oraz obiektów małej architektury” wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Badania geologiczne (tereny wokół mogą mieć przewarstwienia gruntów organicznych oraz margli). A mają zostać zaprojektowane miejsca parkingowe?
W projekcie należy tylko przewidzieć miejsce pod parking na ok. 10 miejsc. Projekt drogowy w tym zakresie będzie realizowany w późniejszym terminie.

2. Jaki ma być zakres projektu technicznego - branże? Wodociągowa zakończona studzienką, punktem czerpalnym? Oświetlenie terenu? Elektryczna zakończona rozdzielnicą?
Projekt ma przewidzieć tylko lokalizację przyłącza wody i przyłącza energetycznego. Ich szczegółowe projekty będą realizowane w późniejszym terminie.

3. Ze względu na duże zróżnicowanie w terenie czy uwzględnić szczegółową mapę wysokościową?
Ponieważ planuje się wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu zaleca się wykonać ww. mapę.

4. Sposób odprowadzenia wody opadowej z powierzchni utwardzonych ? Po terenie? Zbiorniki na wodę deszczową? Obawiam się ze względu na duże zróżnicowanie terenu
Na terenie placu zabaw nie będzie utwardzonych nawierzchni (ścieżki prawdopodobnie żwirowe). Przedmiotowy projekt nie obejmuje projektu parkingu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ” budowa Centrum Borówieckiej Aktywności przy ul. Gruszkowej w Borówcu, obejmującego budowę interaktywnego placu zabaw z tyrolką oraz obiektów małej architektury”. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ” budowa Centrum Borówieckiej Aktywności przy ul. Gruszkowej w Borówcu, obejmującego budowę interaktywnego placu zabaw z tyrolką oraz obiektów małej architektury” wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 16 sierpnia 2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Przedstawienie dokumentacji - Wykonawca zobowiązany jest minimum raz w miesiącu przedstawić dokumentację projektową w siedzibie Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 407