Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/STUN/INFR/2022 Usługa konserwacji, pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw awaryjnych i konserwacyjnych kabin lakierniczych w budynku nr 98 kompleksu wojskowego przy Al. Racławickich 44 w Lublinie.

Deadlines:
Published : 24-02-2022 11:40:00
Placing offers : 08-03-2022 11:35:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji najkorzystniejszej oferty w zakresie np. ceny, terminu realizacji, gwarancji itp.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 261181360

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


KRYTERIA WYBORU

Kryterium wyboru jest cena 80 % i czas reakcji 20%

A.   Waga poszczególnych kryteriów:

1.     Ceny – 80 pkt = 80 % x 100

2.     Czas reakcji – 20 pkt = 20 % x 100

B.    Sposób  obliczania:

 

1.     Cena Co (w rozumieniu wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto umowy) –      waga 80%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru :                      

 C min

 C o  =     ----------  x 100 x 80 %

                   C B

C o  - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną ( po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium ceny 80 %;                                                                                               

C min – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;                 

C B  - zaproponowana cena oferty badanej;

 

2.     Czas reakcji Tₒ – waga 20%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

                T b

 T o  =     ----------  x 100 x 20 %

                 T max

 

T – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch  miejsc po przecinku),    

      w kryterium czas reakcji  20%

TMIN – najkrótszy czas reakcji w ramach pogotowia technicznego zaproponowany wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

TB – czas reakcji w ramach pogotowia technicznego badanej oferty

 

UWAGA

 Przez czas reakcji Zamawiający rozumie okres od momentu zgłoszenia przez   

   Zamawiającego do czasu przyjazdu na biuro przepustek kompleksu  

   wojskowego będącego miejscem przedmiotu zamówienia.

Minimalny czas reakcji w ramach pogotowia technicznego wynosi
3 godziny. Maksymalny czas reakcji w ramach pogotowia technicznego wynosi 24 godziny.

W przypadku wskazania w  ofercie czasu reakcji krótszego niż 3 godziny lub dłuższego niż 24 godziny lub niewskazanie w ofercie czasu reakcji
w ogóle – oferta zostanie odrzucona.

  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 

C.    Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta = oferta z największą liczbą punktów LP

LP = C + T

gdzie: LP – wyliczona ilość punktów badanej oferty

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

Warunki wstępu na teren kompleksu

Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/2017 wprowadzonej Decyzją Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej  z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku ”Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”, Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania  współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 177), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr Z-405 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych  zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021r. poz. 177).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
klauzula informacyjna RODO.docx docx 21.82 2022-02-24 11:40:00 Proceeding
prot. odbioru.docx docx 18.25 2022-02-24 11:40:00 Proceeding
SZCZEGÓŁOWY O P I S PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx docx 35.41 2022-02-24 11:40:00 Proceeding
Umowa o świadczenie usług -.docx docx 52.35 2022-02-24 11:40:00 Proceeding
Wykaz osób i pojazdów wzór.docx docx 14.61 2022-02-24 11:40:00 Proceeding
Wykazy - zatrudnianie cudzoziemców.docx docx 19.12 2022-02-24 11:40:00 Proceeding
Wzor oferty do ZO.docx docx 21.05 2022-02-24 11:40:00 Criterion

Announcements

2022-03-08 11:35 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 63 000,00 PLN brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa konserwacji, pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw awaryjnych i konserwacyjnych kabin lakierniczych w budynku nr 98 kompleksu wojskowego przy Al. Racławickich 44 w Lublinie. Usługa 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value

Wzor oferty do ZO.do [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Czas reakcji 20% Czas reakcji (0)
3 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin realizacji - Rozpoczęcie do 2 tygodni od podpisania umowy. Zakończenie 36 miesięcy od daty podpisania umowy"Akceptuję" (0)
5 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 317