Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej generatora dwutlenku chloru firmy Grundfos Oxiperm Pro OCD-162 5-S/G wraz z celą pomiarową

Deadlines:
Published : 24-02-2022 11:04:00
Placing offers : 03-03-2022 12:00:00
Offers opening : 03-03-2022 12:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami).

1.   Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej generatora dwutlenku chloru firmy Grundfos Oxiperm Pro OCD-162 5-S/G wraz z celą pomiarową.

2.    Miejsce wykonywania usługi: obiekt szpitala ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 

3.    Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)    wykonanie jednego przeglądu eksploatacyjnego generatora dwutlenku chloru Grundfos Oxiperm Pro OCD-1

2)    usuwanie usterek i wykonanie napraw generatora dwutlenku chloru  Grundfos Oxiperm Pro OCD-162 5-S/G wraz z celą pomiarową.

4.    Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia należy skalkulować w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć w miejscu KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE – pkt 1 CENA.

5.    Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 3).

6.    Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 3).

7.    Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że:

1)    posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie przeglądu eksploatacyjnego generatora dwutlenku chloru firmy Grundfos Oxiperm Pro OCD-162 5-S/G, o  wartości zamówienia co najmniej 3500 zł netto. Wymagane jest załączenie wykazu usług (załącznik nr 2) oraz dowodu, że usługa wykazana w wykazie została wykonana należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane).

2)    dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co Zamawiający rozumie osoby spełniające następujące wymagania:

a)  co najmniej 1 osobę, posiadającą doświadczenie w wykonywaniu przeglądów eksploatacyjnych generatora dwutlenku chloru firmy Grundfos Oxiperm Pro OCD-162 5-S/G

b)    co najmniej 1 osobą, posiadającą ważne świadectwa kwalifikacji SEP E1.

8.    Termin związania ofertą: 30 dni.

9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania cen ofertowych oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Wiadomości  z  platformy  zakupowej  mają  charakter  informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - formularz cenowy.docx docx 30.01 2022-02-24 11:04:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wykaz usług.docx docx 38.65 2022-02-24 11:04:00 Proceeding
załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf pdf 505.61 2022-02-24 11:04:00 Proceeding
tabliczka znamionowa.jpg jpg 345.09 2022-02-28 08:12:00 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 578040.pdf pdf 446.26 2022-03-16 12:15:46 Public message

Announcements

2022-03-16 12:15 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-01 14:17 Sylwia Marciniak Zamawiający informuje, że w dniu 01.03.2022 wpłynęło zapytanie od jednego z Wykonawców o treści (cytat): proszę o wyjaśnienie, czy w Formularzu Cenowym w tabeli nr 1 należy wycenić zarówno pracę, jak i zakup części niezbędnych do wykonania przeglądu eksploatacyjnego, czy też części do przeglądu wycenili Państwo w wycenie w tabeli 4 formularza?
Odpowiedź Zamawiającego: W Formularzu Cenowym w tabeli nr 1 należy wycenić prace związane z przeglądem eksploatacyjnym, w tym należy uwzględnić wszelkie niezbędne materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania przeglądu. Kwota, o której mowa w tabeli nr 4 formularza cenowego to kwota zabezpieczona przez Zamawiającego na części zamienne i eksploatacyjne potrzebne do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw Urządzenia.
2022-02-28 08:12 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 25.02.2022r. wpłynęło zapytanie od jednego z Wykonawców o następującej treści (cytat):
Prosimy o udostępnienie zdjęcia tabliczki znamionowej, żeby prawidłowo dobrać zestaw naprawczy generatora.
Odpowiedź: W załączeniu zdjęcie tabliczki znamionowej.

tabliczka znamionowa [...].jpg

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Utrzymanie w stałej sprawności technicznej generatora dwutlenku chloru firmy Grundfos Oxiperm Pro OCD-162 5-S/G wraz z celą pomiarową W miejscu cena netto należy wpisać wartość netto z tabeli nr 5 formularza cenowego z wiersza "RAZEM - CENA CAŁKOWITA OFERTY" 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunek udziału w postępowaniu - doświadczenie - Należy załączyć wykaz usług (wypełniony załącznik nr 2) oraz dowód, że wykazana usługa została wykonana należycie Attachment required (0)
5 Warunek udziału w postępowaniu - osoby zdolne do wykonania zamówienia - Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
6 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 238