Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3331-11/22.ZM ,,Remont mieszkań komunalnych Gminy Wągrowiec w miejscowości Żelice 55”

Maria Wikieł
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 21-02-2022 10:00:00
Placing offers : 25-02-2022 09:00:00
Offers opening : 25-02-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.GZGKiM.3331-11/22.ZM                                                                                                                 Wągrowiec, 18 lutego 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu 62 – 100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, Tel, fax - 067 262 14 62 reprezentowany przez Jarosława Kapałczyńskiego – Dyrektora Zakładu

 

ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE:

 

,,Remont mieszkań komunalnych Gminy Wągrowiec w miejscowości Żelice 55”, w tym:

Zadanie Nr 1 ,,Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Żelice 55, gm. Wągrowiec”;

Zadanie Nr 2 ,,Remont lokalu mieszkalnego nr 3 w miejscowości Żelice 55, gm. Wągrowiec”.


1.           TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą progów unijnych, na podstawie

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający prowadzi postępowanie poza regulacjami określonymi w ustawie Pzp, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem

nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Wągrowcu.


2.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w budynku komunalnym Gminy Wągrowiec, w miejscowości Żelice 55.

Dla Zadania Nr 1 wyróżnia się:

a.       branża budowlana: rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej i utylizacja gruzu, demontaż i utylizacja skrzydła drzwiowego i ościeżnicy;

b.      branża sanitarna: demontaż i utylizacja baterii wannowej, wanny oraz ustępu z miską porcelanową;

c.       branża elektryczna: demontaż przewodów wtynkowych, gniazd i łączników wykonanie nowej instalacji dla całego mieszkania obejmującej rozdzielnicę, ułożenie przewodów w bruzdach i zaprawienie tych bruzd, zakup i montaż dwóch lamp

w łazience, gniazd oraz łączników, wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanej instalacji.

Szczegółowy zakres prac dla Zadania nr 1 oraz powierzchnie pomieszczeń zostały określone w załączniku nr 3 –przedmiar robót, dołączony do niniejszego zaproszenia.


Dla Zadania Nr 2 wyróżnia się:

a.       branża budowlana (łazienka): rozebranie posadzek lastrykowych, rozebranie podłóg

z paneli, wyburzenie ścianek działowych, odbicie tynków na pozostałych ścianach, wykucie z muru dwóch ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, skasowanie wykwitów, wymurowanie ścianki działowej z bloczków gazobetonowych z osadzeniem nadproża, obsadzenie kratki wentylacyjnej, zeskrobanie farby z sufitu, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowania, wypoziomowanie podłogi podkładem oraz ułożenie płytek na podłodze, licowanie ścian płytkami do wysokości 2 m, zakup i montaż ościeżnic

i skrzydeł drzwiowych oraz montaż listew progowych w drzwiach;

b.      branża budowlana (korytarz): rozebranie podłóg z paneli, wypoziomowanie podłogi podkładem oraz ułożenie płytek na podłodze, wykonanie cokolika;

c.       branża sanitarna: demontaż istniejącej oraz wykonanie nowej instalacji wodnej,

m.in. rurociągu, zaworów, baterii, demontaż istniejącej oraz wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, demontaż istniejących oraz montaż nowych urządzeń sanitarnych takich jak: bojler, umywalka, prysznic oraz ustęp z miską porcelanową;

d.      branża elektryczna: demontaż przewodów wtynkowych, gniazd i łączników wykonanie nowej instalacji dla całego mieszkania obejmującej rozdzielnicę, ułożenie przewodów w bruzdach i zaprawienie tych bruzd, zakup i montaż dwóch lamp

w łazience, gniazd oraz łączników, wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanej instalacji.

Szczegółowy zakres prac dla Zadania nr 2 oraz powierzchnie pomieszczeń zostały określone

w załączniku nr 3 – przedmiar robót, dołączony do niniejszego zaproszenia.

Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją niniejszej umowy w myśl

art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Teren po pracach uporządkować.


   3.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

1) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie

2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.


4.           TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 8 kwietnia 2022 roku.


         5.           GWARANCJA:

Na wykonane roboty wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.


6.           WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:

Wynagrodzenie wynikać będzie z ceny zaoferowanej przez Wykonawcę jako wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.

Wykonawca wartość zamówienia przedstawia w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings lub

w formie papierowej.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza

się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres trwania umowy.

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).


7.         WARUNKI ROZLICZENIA:

Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót wraz z opisanymi deklaracjami zgodności i atestami higienicznymi na wbudowane materiały. Zapłata

za wykonane roboty nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Szczegółowe warunki rozliczeń zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.


8.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ:

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim; dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

2)       Na ofertę składa się: wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik

nr 1 do Zapytania.

3)      Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4)      Oferty składane w formie papierowej należy opatrzyć własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.

5)      Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

6)      W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

7)      Wykonawca, za pośrednictwem strony platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty znajduje się w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8)      Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu

9)      Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne

z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.


9.    FORMA SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca złoży ofertę (załącznik nr 1) za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings lub w zamkniętej kopercie z napisem:

„Oferta na zadanie Remont mieszkań komunalnych Gminy Wągrowiec w miejscowości Żelice 55 – NIE OTWIERAĆ do 22 lutego 2022 r. do godz. 9.05”  w Sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu. Oferty złożone w innej formie podlegają odrzuceniu.

 

10.       TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 lutego 2022 r. do godz. 9.00.


11.       TERMIN OTWARCIA OFERT: 25 lutego 2021 r., godz. 9.05.


12.       PRZY WYBORZE OFERT ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ:

a.    Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena

b.    Waga kryterium: 100%.


13.       POZOSTAŁE INFORMACJE

            Kontaktowanie się z Zamawiającym:

  1. w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość”,
  2. w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku

    do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02,

    e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

14.       PODPISANIE UMOWY:

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający podpisze umowę, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.  


15.       ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


16.       OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)   Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec,

tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl,  reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3)   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego zamówienia jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających

z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)   Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji

ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych. 

5)   Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)        prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Załączniki:

1)      Załącznik nr 1 - Druk oferty,

2)      Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy,

3)      Załącznik nr 3 - Przedmiar robót.


Uwaga. Stawka VAT 8% 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - przedmiar.pdf pdf 425.81 2022-02-21 10:00:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 292.07 2022-02-21 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - przedmiar.ath ath 39.09 2022-02-21 10:00:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - druk oferty.pdf pdf 239.97 2022-02-21 10:00:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 764.55 2022-02-21 10:00:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - druk oferty.doc doc 70 2022-02-21 10:00:00 Subject of the order
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 79.53 2022-02-25 10:17:28 Public message
Raport z wyboru ofert.pdf pdf 264.29 2022-02-25 12:16:11 Public message

Announcements

2022-02-25 12:16 Maria Wikieł Zamawiający przedstawia raport wyboru ofert na postępowanie pod nazwą: "Remont mieszkań komunalnych Gminy Wągrowiec w miejscowości Żelice 55". Informuję, że w/w zamówienie wykona: Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Przemysław Wojciechowski, który spełnił wszystkie wymagania formalne oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę.
Maria Wikieł - Przewodniczący Zespołu Oceniającego

Raport z wyboru ofer [...].pdf

2022-02-25 10:29 Maria Wikieł Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w prowadzonym postępowaniu na "Remont mieszkań komunalnych Gminy Wągrowiec w miejscowości Żelice 55" przez: BUD-DOM PHU BOLESŁAW WOLIŃSKI z Wągrowca. Oferta podlega odrzuceniu ze względu na złożenie jej po czasie.
2022-02-25 10:17 Maria Wikieł Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 ,,Remont mieszkań komunalnych Gminy Wągrowiec w miejscowości Żelice 55” Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym w zaproszeniu do złożenia oferty. (Stawka VAT 8%)

Załacznik nr 1 - dru [...].doc

1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 189