Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-116/22/8/T Dostawa 5 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej, 3 stacjami ładowania typu (wall box), sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem instalacji zasilającej wraz z montażem ładowarek

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 26-01-2022 10:39:00
Placing offers : 23-02-2022 10:00:00
Offers opening : 23-02-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał do edycji.docx docx 42.21 2022-01-26 10:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1161.63 2022-01-26 10:39:00 Proceeding
zał nr 5.pdf pdf 1226.1 2022-01-26 10:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.96 2022-01-26 10:39:00 Proceeding
odp116.pdf pdf 71.43 2022-01-31 12:25:46 Public message
odp116_2022022111055219.pdf pdf 66.64 2022-02-21 10:55:30 Public message
unie116.pdf pdf 61.74 2022-02-23 15:28:20 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 91.7 2022-02-28 09:17:28 Public message

Announcements

2022-02-28 09:17 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-02-23 15:28 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 260 ust. 2 Ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuje, że:


Zamawiający unieważnił ww. postępowanie o udzielenie zamówienia:
podstawa prawna:
art. 255 pkt. 1 Ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”
podstawa faktyczna:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.02.2022 r. do godz. 10:00 w ww. postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

unie116.pdf

2022-02-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1.100.000,00 PLN brutto
2022-02-21 10:55 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie
z art. 135 ust. 5, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę
i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 2:
Z uwagi na ograniczenia produkcyjne oraz wydłużony termin pojazdów do produkcji, proszę o informację czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostaw o 60 dni. Czyli 180 dni + 60 dni
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza przedłużenia terminu dostaw o 60 dni. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

odp116_2022022111055 [...].pdf

2022-01-31 12:25 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie
z art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę
i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
W związku z panującą Pandemią COVID-19 i związanymi z tym powszechnymi perturbacjami w dostępności pojazdów prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazdy o kolorze nadwozia srebrnym metalizowanym, którego wartość współczynnika luminacji wynosi 0,21?
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający informuje, że nie dopuści pojazdów o kolorze nadwozia srebrnym metalizowanym, którego wartość współczynnika luminacji wynosi 0,21. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

odp116.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 587