Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny ”

Deadlines:
Published : 19-01-2022 12:34:00
Placing offers : 17-02-2022 12:00:00
Offers opening : 17-02-2022 12:15:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny ”

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 27-01-2022 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 27-01-2022 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Krzysztof Stupnicki , tel. (59) 863 47 86,  

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 Ogłoszenie.pdf pdf 60.98 2022-01-19 12:34:00 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 419.87 2022-01-19 12:34:00 Proceeding
2.2 Formularz Cenowy.pdf pdf 246.21 2022-01-19 12:34:00 Proceeding
3 Druk oświadczenie.pdf pdf 391.71 2022-01-19 12:34:00 Proceeding
4 Oświadczenie RODO.pdf pdf 324.52 2022-01-19 12:34:00 Proceeding
5 Projekt umowa.pdf pdf 370.79 2022-01-19 12:34:00 Proceeding
5. 1 Załącznik do umowy.pdf pdf 242.14 2022-01-19 12:34:00 Proceeding
6 Klauzula RODO.pdf pdf 378.25 2022-01-19 12:34:00 Proceeding
2 Druk- oferta.pdf pdf 393.3 2022-01-19 12:34:00 Proceeding
4 Oświadczenie RODO.pdf pdf 324.52 2022-01-19 12:34:00 Criterion
2 Druk- oferta.pdf pdf 393.3 2022-01-19 12:34:00 Criterion
2.2 Formularz Cenowy.pdf pdf 246.21 2022-01-19 12:34:00 Criterion
3 Druk oświadczenie.pdf pdf 391.71 2022-01-19 12:34:00 Criterion
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 419.87 2022-01-19 12:34:00 Criterion
5 Projekt umowa.pdf pdf 370.79 2022-01-19 12:34:00 Criterion
5. 1 Załącznik do umowy.pdf pdf 242.14 2022-01-19 12:34:00 Criterion
Modyfikacja.pdf pdf 38.92 2022-01-25 09:22:31 Public message
1 Modyfikacja.pdf pdf 182.74 2022-01-31 13:04:38 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 1915.44 2022-02-04 13:57:26 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2.pdf.pdf pdf 701.92 2022-02-04 14:02:10 Public message
2 Modyfikacja.pdf pdf 553.34 2022-02-07 12:41:50 Public message
5 Projekt umowy modyfikacja.pdf pdf 372.01 2022-02-07 12:41:50 Public message
Ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 167.6 2022-02-21 14:24:36 Public message

Announcements

2022-02-21 14:24 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku,
ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano:
Lotos Paliwa spółka z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

Cena ofertowa brutto: 279 750,00 zł

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-02-07 12:41 Dział Zamówień Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:
• pkt. XIII . ppkt.7, który otrzymuje brzmienie:

„ Termin składania ofert upływa dnia 17-02-2022 r. o godz. 1200 ”


• pkt. XIII . ppkt. 8, który otrzymuje brzmienie:

„ Otwarcie ofert nastąpi 17-02-2022 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109 ”.


W projekcie umowy Zamawiający wprowadza następujące zmiany:
• § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają jeden okres rozliczeniowy trwający od 01 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Rozliczenie za pobrane paliwa następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie zbiorczego wykazu tankowania paliwa przez pojazdy oraz tankowań do kanistrów ZAMAWIAJĄCEGO. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. WYKONAWCA będzie wystawiał faktury dla ZAMAWIAJĄCEGO po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.”
• § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ Zbiorcza faktura powinna zawierać, w szczególności wartość pobranych paliw w cenach przed i po rabacie, natomiast faktura lub załącznik do niej, powinien zawierać, w szczególności:
1) nr rejestracyjny pojazdu albo tankowanie do kanistra;
2) miejsce tankowania;
3) ilość pobranego paliwa;
4) cenę jednostkową paliwa przed rabatem i po rabacie;
5) całkowitą ilość pobranego paliwa do danego pojazdu oraz kanistrów;
6) sumę do zapłaty. ”

• Dopisuje się § 8 ust. 4 o następującym brzmieniu: Strony umowy mogą żądać potwierdzenia wystąpienia wad fizycznych i niespełniania norm przez niezależne akredytowane laboratorium, zaakceptowane przez Strony, w przypadku wystąpienia wad fizycznych paliw oraz naruszeń norm polskich przenoszących europejskie normy zharmonizowane

• w § 10 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie : „ stwierdzi naruszenie przez WYKONAWCĘ postanowień § 8 niniejszej umowy, bez konieczności uprzedniego wezwania WYKONAWCY do ich usunięcia, w zakresie wystąpienia wad prawnych;”

• w § 10 ust. 1 dopisuje się pkt.4 o następującym brzmieniu: „ stwierdzi naruszenie przez WYKONAWCĘ postanowień § 8 niniejszej umowy, po uprzednim zbadaniu paliw przez niezależne akredytowane laboratorium, w zakresie wystąpienia wad fizycznych paliw oraz naruszeń norm polskich przenoszących europejskie normy zharmonizowane.”


Zamawiający umieszcza tekst jednolity „Projektu umowy”.

2 Modyfikacja.pdf

5 Projekt umowy mody [...].pdf

2022-02-04 14:02 Dział Zamówień
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.


Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający, dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 7 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym? Wykonawca informuje, iż realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy i wydanie kart do tego czasu nie będzie możliwe. Karty będą wydane po podpisaniu umowy i złożeniu zamówienia na portalu - zgodnie z powyższym w ciągu do 7 dni roboczych od ich zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i zaakceptuje fakt, że karty wydane zostaną do 7 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po dniu zawarcia umowy na dedykowanym portalu internetowym.


Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 7 ust. 7 zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy w § 7 ust. 7, stanowiącego integralną część Specyfikacji Przetargowej.


Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 10 ust. 1 pkt 3) poprzez dodanie, iż naruszenie musi zostać potwierdzone przez niezależne akredytowane laboratorium wybrane przez strony umowy?


Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu projektu umowy w § 8 poprzez dodanie ust. 4 o treści:
„Strony umowy mogą żądać potwierdzenia wystąpienia wad fizycznych i niespełniania norm przez niezależne akredytowane laboratorium, zaakceptowane przez Strony, w przypadku wystąpienia wad fizycznych paliw oraz naruszeń norm polskich przenoszących europejskie normy zharmonizowane.”;
oraz zmiany zapisu projektu umowy w § 10 ust. 1 pkt 3), który otrzymuje brzmienie:
„stwierdzi naruszenie przez WYKONAWCĘ postanowień § 8 niniejszej umowy, bez konieczności uprzedniego wezwania WYKONAWCY do ich usunięcia, w zakresie wystąpienia wad prawnych;”;
oraz zmiany zapisu projektu umowy w § 10 ust. 1 poprzez dodanie ust. 4 o treści:
„stwierdzi naruszenie przez WYKONAWCĘ postanowień § 8 niniejszej umowy, po uprzednim zbadaniu paliw przez niezależne akredytowane laboratorium, w zakresie wystąpienia wad fizycznych paliw oraz naruszeń norm polskich przenoszących europejskie normy zharmonizowane.”
Zamawiający dokona modyfikacji treści projektu umowy, stanowiącego integralną część Specyfikacji Przetargowej.


Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 12 na naliczanie kar umownych od niezrealizowanej części wartości umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy w § 12, stanowiącego integralną część Specyfikacji Przetargowej.


Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 12 i zmniejszenie kary do 5%.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy w § 12, stanowiącego integralną część Specyfikacji Przetargowej.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-02-04 13:57 Dział Zamówień
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.


Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania poniższego taryfikatora opłat za karty (§ 5 ust. 1):
* 0 zł net za kartę nową,
*10 zł net za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)?

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje taryfikator opłat karty:
• 0 zł net za kartę nową,
• 10 zł net za kartę wymienną na skutek zagubienia lub zniszczenia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje, aby karty wydane zostały do 7 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i zaakceptuje fakt, że karty wydane zostaną do 7 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po dniu zawarcia umowy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 5 ust 3 i odstąpi od potwierdzeń w karcie drogowej lub raporcie dziennym i zaakceptuje poniższy sposób rozliczania transakcji bezgotówkowych:

„Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.”
Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN, w związku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu. Poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY

Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część zawiera wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe, t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe gross zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość gross przed opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto) po opuście.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy, stanowiącego integralną część Specyfikacji Przetargowej, ponieważ Zamawiający w projekcie umowy proponuje alternatywne rozwiązanie potwierdzenia: ilości pobranego paliwa i aktualną cenę gross za 1 litr pobranego paliwa, za pomocą dokumentu generowanego w systemie bezgotówkowym, na podstawie elektronicznej karty paliwowej.


Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 7 ust. 3 i zaakceptowania okresów rozliczeniowych trwających: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego lub 1 okresu rozliczeniowego trwającego od 1 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego?
Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowany zapis:
„Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.” lub
„Strony ustalają jeden okres rozliczeniowy trwający od 01 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego”?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu projektu umowy w § 7 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„Strony ustalają jeden okres rozliczeniowy trwający od 01 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Rozliczenie za pobrane paliwa następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie zbiorczego wykazu tankowania paliwa przez pojazdy oraz tankowań do kanistrów ZAMAWIAJĄCEGO. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. WYKONAWCA będzie wystawiał faktury dla ZAMAWIAJĄCEGO po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.”
Zamawiający dokona modyfikacji treści projektu umowy, stanowiącego integralną część Specyfikacji Przetargowej.


Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 7 ust 4 poprzez odstąpienie od ceny jednostkowej po rabacie (w przypadku rabatu % załącznik do faktury nie zawiera ceny jednostkowej po rabacie) i zaakceptuje dane jakie zawiera załącznik do faktury:
Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część zawiera wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe, t.j.: datę zakupu, numer rejestracyjny pojazdu o ile karta wydana jest na numer rejestracyjny, numery kart, ilość i ceny jednostkowe gross zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość gross przed opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto) po opuście.”?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu projektu umowy w § 7 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„Zbiorcza faktura powinna zawierać, w szczególności wartość pobranych paliw w cenach przed i po rabacie, natomiast faktura lub załącznik do niej, powinien zawierać, w szczególności:
1) nr rejestracyjny pojazdu albo tankowanie do kanistra;
2) miejsce tankowania;
3) ilość pobranego paliwa;
4) cenę jednostkową paliwa przed rabatem i po rabacie;
5) całkowitą ilość pobranego paliwa do danego pojazdu oraz kanistrów;
6) sumę do zapłaty.”
Zamawiający dokona modyfikacji treści projektu umowy, stanowiącego integralną część Specyfikacji Przetargowej.


Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 7 ust. 5 i zaakceptuje procedurę reklamacyjną, w przypadku gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę zawiera błędy/niezgodności?
„Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy pisemnie zastrzeżenie co do niezgodności na wystawionej fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wykonawcy w szczególności o: kwestionowanych transakcjach bezgotówkowych ujętych na fakturze, błędach lub innych nieprawidłowościach w prze¬prowadzaniu rozliczenia.
Wykonawca dokona rozpatrzenia zgłoszeń, o których mowa w zdaniu poprzednim niezwłocznie, nie później jednak niż w termi¬nie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego zastrzeżenia, co do niezgodności transakcji (błędów), nie zwalnia go z obowiązku terminowego uregulowania należności wynikających z umowy.”

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy w § 7 ust. 5, stanowiącego integralną część Specyfikacji Przetargowej.


Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 5 ust. 4 zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury?
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość przekazywania Zamawiającemu faktury VAT wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.
E-faktura posiada taką samą wartość prawną jak faktura w formie papierowej, zawiera dokładnie takie same dane, zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej i oczywiście skraca czas oczekiwania.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy w § 5 ust. 4, stanowiącego integralną część Specyfikacji Przetargowej.


Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 8 ust 3, ponieważ świadectwa jakości dotyczące danej partii paliw są dostępne na stacji paliw również dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy w § 8 ust. 3, stanowiącego integralną część Specyfikacji Przetargowej.


Pytanie nr 9:

Zamawiający w formularzu cenowym wskazał ceny ze strony https://www.wnp.pl/nafta/ceny_paliw, czy Zamawiający potwierdzi, że ceny te są brane pod uwagę tylko do wyboru Wykonawcy natomiast w okresie obowiązywania umowy rozliczanie będzie następowało wg cen detalicznych obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości …% za jeden litr paliwa liczonego od ceny brutto.’’?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że ceny wskazane w formularzu cenowym, są brane pod uwagę tylko do wyboru Wykonawcy. Natomiast w okresie obowiązywania umowy rozliczanie będzie następowało wg cen detalicznych obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu % za jeden litr paliwa liczonego od ceny jednostkowej brutto.


Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 24.05.2018 r?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 24.05.2018 r., będą mogły mieć zastosowanie po postanowieniach umownych i Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.), o ile nie będą sprzeczne z postanowieniami dokumentów postępowania oraz, że Wykonawcą zamówienia zostanie PKN ORLEN S.A. Zamawiający ponadto informuje, że Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 24.05.2018 r., przed zawarciem umowy będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-01-31 13:04 Dział Zamówień MODYFIKACJA TREŚCI „Specyfikacji Przetargowej”
zamówienia na zadanie pn.: „ Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny.”

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:
• pkt. XIII . ppkt.7, który otrzymuje brzmienie:

„ Termin składania ofert upływa dnia 10-02-2022 r. o godz. 1200 ”

• pkt. XIII . ppkt. 8, który otrzymuje brzmienie:

„ Otwarcie ofert nastąpi 10-02-2022 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109 ”.

1 Modyfikacja.pdf

2022-01-25 09:22 Dział Zamówień MODYFIKACJA TREŚCI „Specyfikacji Przetargowej”
zamówienia na zadanie pn.: „Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny”.Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:
• pkt. XIII . ppkt.5, który otrzymuje brzmienie:

„ Termin składania ofert upływa dnia 03-02-2022 r. o godz. 12:00 ”


• pkt. XIII . ppkt. 6, który otrzymuje brzmienie:

„ Otwarcie ofert nastąpi 03-02-2022 r. o godz.12:15 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109 ”.

Modyfikacja.pdf

2022-01-19 12:35 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia. Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Dostawa paliw: oleju napędowego benzyny ” Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2 Druk- oferta.pdf

2.2 Formularz Cenowy [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk oświadczenie. [...].pdf

(0)
4 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

4 Oświadczenie RODO. [...].pdf

(0)
5 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
6 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

1 Specyfikacja Przet [...].pdf

(0)
7 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

5 Projekt umowa.pdf

5. 1 Załącznik do um [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 584