Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP-00086276/01 (DPS.26.321.2022) Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu, dla uczestników projektu pt.: „(Nie)-samo-dzielni”

Deadlines:
Published : 17-01-2022 16:55:00
Placing offers : 28-01-2022 09:00:00
Offers opening : 28-01-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 17.01.2022.pdf pdf 151.88 2022-01-17 16:55:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 321.95 2022-01-17 16:55:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 135.01 2022-01-17 16:55:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 312.13 2022-01-17 16:55:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 737.44 2022-01-17 16:55:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie (art. 125 ust. 1 Pzp).docx docx 729.53 2022-01-17 16:55:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 731.95 2022-01-17 16:55:00 Proceeding
ogłoszenie-zamiana 20.01.2022.pdf pdf 61.8 2022-01-20 13:44:43 Public message
SWZ-poprawione.pdf pdf 322.09 2022-01-20 13:44:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 184.86 2022-01-28 12:50:42 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-strona inter.pdf pdf 189.89 2022-01-31 10:36:59 Public message
ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 71.99 2022-02-08 12:57:09 Public message

Announcements

2022-02-08 12:57 Magdalena Gwóźdź W załączeniu przesyłam Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2022-01-31 10:36 Magdalena Gwóźdź W załączeniu przesyłam Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-28 12:50 Magdalena Gwóźdź W załączeniu przesyłam Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-28 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 89 040,00 zł
2022-01-20 13:44 Magdalena Gwóźdź W załączeniu przesyłam Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmodyfikowane SWZ.
Ponadto informuję, że w treści Ogłoszenia o zamówieniu poprawiono omyłkę pisarską Zamawiającego, a w SWZ modyfikacji uległa:
1). w rozdziale IX pkt 1 treść:
"Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.02.2022 r.",
która otrzymała brzmienie:
"Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.02.2022 r.";
2). w rozdziale XI pkt 1 ppkt 1.2 treść:
"Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na platformazakupowa.pl w terminie do dnia 25.01.2022 r., do godz. 9:00.",
która otrzymała brzmienie:
"Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na platformazakupowa.pl w terminie do dnia 28.01.2022 r., do godz. 9:00.".

ogłoszenie-zamiana 2 [...].pdf

SWZ-poprawione.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 514