Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego Z/I Bełchatów/2022

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 10-01-2022 12:25:00
Placing offers : 10-02-2022 12:00:00
Offers opening : 10-02-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 80.46 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.53 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.17 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 364.19 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik nr 1 do umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 13.72 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznik nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 93.53 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 165.15 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.57 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.42 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.97 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.1 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.22 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.05 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie.docx docx 15.45 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ oraz załącznik nr 3 do umowy -Zestawien parametrów techniczne.docx docx 25.33 2022-01-10 12:25:00 Proceeding
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIE...pdf pdf 26 2022-02-10 12:48:31 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 87.69 2023-01-23 08:48:12 Public message

Announcements

2023-01-23 08:48 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-02-10 12:48 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-02-10 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 300 000,00 zł netto/ 2 829 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 683