Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej ustalenia przyczyn zawilgocenia ścian przyziemia należącego do Uniwersytetu Szczecińskiego budynku nr 4 przy al. Piastów 40b w Szczecinie

Małgorzata Kubiena
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 04-01-2022 12:33:00
Placing offers : 17-01-2022 10:00:00
Offers opening : 17-01-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zalacznik nr 2 - dokumentacja fotograficzna.pdf pdf 17477.66 2022-01-04 12:33:00 Proceeding
zalacznik nr 3 - rzut piwnic.pdf pdf 290.38 2022-01-04 12:33:00 Proceeding
zalacznik nr 4 - wzor umowy.pdf pdf 751.46 2022-01-04 12:33:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 699.7 2022-01-04 12:33:00 Proceeding
BUD 4 - P.W. - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA.zip zip 14912.86 2022-01-12 10:04:35 Public message

Announcements

2022-01-13 09:33 Małgorzata Kubiena Zamawiający przekazuje pytanie do zapytania ofertowego wraz z odpowiedzią:

Jak wynika z wizji lokalnej, dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu ekspertyzy niezbędne będzie m.in. określenie stopnia obciążenie wilgocią, a to wymaga wykonania badań geotechnicznych gruntu i analizę hydrogeologiczną. Czy w związku z powyższym nie byłoby zasadne uzupełnienie punktu 2. “Zaproszenia do złożenia oferty” o podpunkt:
“sporządzenie opinii geotechnicznej na podstawie minimum 3 odwiertów o głębokości co najmniej 6 m p.p.t. w bezpośrednim sąsiedztwie budynku".

Odpowiedź: Budynek znajduje się na terenie Kampusu Uniwersyteckiego, w którym podczas prowadzonych robót budowlanych związanych z izolacją ścian fundamentowych 5 budynków na przestrzeni kilku lat i różnych pór roku nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Zamawiający nie widzi konieczności sporządzania opinii geotechnicznej.
2022-01-12 10:04 Małgorzata Kubiena Nr sprawy: A-DIT.232.113.2021
Szczecin, dnia 12 stycznia 2022r.


Zamawiający przekazuje pytania do zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami.

1. Obiekty przy al. Piastów 40 b wpisane są do Rejestru Zabytków . Czy Zamawiający uzyska niezbędne dokumenty do prowadzenia prac na obiekcie nr 4, związanych ze sporządzeniem ekspertyzy technicznej?

Odpowiedź: Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Zamawiający oczekuje przedstawienia ekspertyzy technicznej wraz ze wskazaniem zakresu i sposobu przeprowadzenia robót naprawczych oraz zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków na wykonanie tych robót.

2. Czy Zamawiający posiada archiwalną ekspertyzę techniczną i projekt budowlany dla realizacji prac zakończonych wg relacji pracowników USz ok. 2015/2016 r.?

Odpowiedź: Zamawiający załącza projekt budowlano - wykonawczy, na podstawie którego były prowadzone roboty budowlane.

3. Czy Zamawiający posiada rysunki przekrojów ścian kondygnacji zagłębionej w gruncie i ław (ścian) fundamentowych?
Odpowiedź: Zamawiający załącza projekt budowlano - wykonawczy, na podstawie którego były prowadzone roboty budowlane.

4. Czy zamawiający posiada dokumentację powykonawczą po przeprowadzonym remoncie?

Odpowiedź: Nie.

5. Czy Zamawiający posiada dziennik budowy archiwalny z okresu ostatniego remontu obiektu?

Odpowiedź: Tak, dziennik budowy zostanie udostępniony do wglądu po podpisaniu umowy przez Wykonawcę.


6. Czy Zamawiający posiada dokumentację hydrogeologiczną dla obiektu nr 4, lub terenu przyległego?

Odpowiedź: Nie.

7. Czy Zamawiający posiada dokładną mapę geodezyjną z naniesionymi wszystkimi mediami wokół budynku nr 4 i mediami wprowadzonymi do budynku?

Odpowiedź: Nie.

8. Jakiej wielkości odkrywki na zewnątrz a jakiej wielkości odkrywki warstw posadzki przewiduje do wykonania Zamawiający ? Czy decyzja w tej kwestii pozostanie w gestii Wykonawcy ekspertyzy?

Odpowiedź: Wielkość odkrywek musi być wystarczająca do oceny sposobu i jakości wykonanych podczas remontu robót.

9. Czy prace odtworzeniowe po wykonanych odkrywkach spoczywać będą na Wykonawcy ekspertyzy?

Odpowiedź: Tak.

UWAGA: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 2022-01-17 10:00
Termin otwarcia ofert: 2022-01-17 10:05BUD 4 - P.W. - ARCHI [...].zip

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej ustalenia przyczyn zawilgocenia ścian przyziemia należącego do Uniwersytetu Szczecińskiego budynku nr 4 przy al. Piastów 40b w Szczecinie Cena łączna obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 90% wynagrodzenia za wykonanie opracowań, 10% wynagrodzenia po zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego. Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią protokołu odbioru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 60 dni od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 248