Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ES-NR-IV.ZP.D.272.90.2021.LB Dostawa oprogramowania edukacyjnego wspierającego naukę dla szkół podstawowych i średnich wraz z przeprowadzeniem instruktaży dla nauczycieli z obsługi oprogramowania

Deadlines:
Published : 28-12-2021 14:50:00
Placing offers : 25-01-2022 10:00:00
Offers opening : 25-01-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS252-669438-pl_opublikowane ogł. o zamówieniu.pdf pdf 118.42 2021-12-28 14:50:00 Proceeding
0_SWZ_90.pdf pdf 302.92 2021-12-28 14:50:00 Proceeding
1_formularz oferty_90.docx docx 757.32 2021-12-28 14:50:00 Proceeding
2_opis przedmiotu zamówienia 3d.pdf pdf 228.33 2021-12-28 14:50:00 Proceeding
3_projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 180.69 2021-12-28 14:50:00 Proceeding
4_JEDZ_90.docx docx 52.73 2021-12-28 14:50:00 Proceeding
załącznik nr 3 do umowy wykaz adresów dostaw.pdf pdf 258.22 2021-12-28 14:50:00 Proceeding
załącznik nr 4 do umowy lista partnerów.pdf pdf 158.13 2021-12-28 14:50:00 Proceeding
załącznik nr 5 do umowy Klauzula informacyjna dla osoby prawnej.pdf pdf 136.25 2021-12-28 14:50:00 Proceeding
załącznik nr 6 do umowy Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej.pdf pdf 134.16 2021-12-28 14:50:00 Proceeding
wyjaśnienia i zmiana SWZ_90.pdf pdf 170 2022-01-04 15:04:34 Public message
informacja o wyborze oferty_90.pdf pdf 208.1 2022-02-18 15:02:38 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_2022-OJS070-184217-pl.pdf pdf 99.37 2022-04-08 09:35:10 Public message

Announcements

2022-04-08 09:35 Luiza Buze Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-02-18 15:02 Luiza Buze ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-25 13:34 Luiza Buze Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert, tj. 25 stycznia br. godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę: Horyzont Maciej Roth, 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 73/ 4, za cenę 1 807 100,00 PLN
2022-01-25 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 2 625 870,00 zł
2022-01-04 15:04 Luiza Buze WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 614