Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KONKURS OFERT 1/2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych wraz z ich transportem dla pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu

Deadlines:
Published : 28-12-2021 09:39:00
Placing offers : 10-01-2022 08:00:00
Offers opening : 10-01-2022 08:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2021r., poz.  711 ze zmianami )

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

 

ogłasza konkurs ofert na

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych wraz z ich transportem dla pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu

 

 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych wraz z ich transportem dla pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu w lokalizacji Zamawiającego.

2. Wykaz badań jakie muszą być realizowane przez Wykonawcę został szczegółowo wskazany w Załączniku Nr 2 do SWKO. Wykaz zawiera również szacunkowe ilości planowanych badań.

3.   Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości zmiany pod warunkiem zmiany przepisów prawa dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

4.  Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można zapoznać się w siedzibie Szpitala w:  Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, telefon 571-334-686 w godzinach od 9.00 – do 14.00 oraz na platformie zakupowej na dedykowanej Platformie Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec) na stronie danego postępowania.

5. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec) na stronie danego postępowania w terminie do dnia 10.01.2022r. do godz. 8:00. Ofertę sporządza się w języku polskim. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2022r. o godz. 8:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego. Otwarcie ofert jest niejawne. W przypadku awarii tego systemu, która będzie powodować brak możliwości otwarcia ofert w wyznaczonym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na dedykowanej Platformie Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec) na stronie danego postępowania.

9.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej w terminie 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

10. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga.

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 571334686

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ PONIŻSZYCH TABELI. Należy korzystać wyłącznie z załączników edytowalnych zamieszczonych przez Zamawiającego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_2021_Załącznik nr 3 do umowy UMOWY RODO.odt odt 27.93 2021-12-28 09:39:00 Proceeding
Załącznik 1 A.doc doc 35.5 2021-12-28 09:39:00 Proceeding
Załącznik 1 B.doc doc 36.5 2021-12-28 09:39:00 Proceeding
Załącznik 1 C.doc doc 35.5 2021-12-28 09:39:00 Proceeding
Załącznik 1 D.doc doc 38.5 2021-12-28 09:39:00 Proceeding
Załącznik 1 E.doc doc 39.5 2021-12-28 09:39:00 Proceeding
1_2021_Ogłoszenie o konkursie.pdf pdf 91.27 2021-12-28 09:39:00 Proceeding
1_2021_SWKO.pdf pdf 258.77 2021-12-28 09:39:00 Proceeding
1_2021_Zalacznik nr 1 FORMULARZ OFERTY.doc doc 57.5 2021-12-28 09:39:00 Proceeding
1_2021_Załącznik nr 2 WYKAZ BADAŃ.xls xls 261 2021-12-28 09:39:00 Proceeding
1_2021_Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU.doc doc 148.5 2021-12-28 09:39:00 Proceeding
1_2021_Załącznik_nr_4_UMOWA.doc doc 81 2021-12-28 09:39:00 Proceeding
zapytanie_1.pdf pdf 144.63 2021-12-30 12:44:23 Public message
zapytanie_2 wraz z informacją do złożenia oferty.pdf pdf 267.49 2022-01-03 14:35:29 Public message
1_2021_rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf pdf 143.81 2022-02-14 13:38:34 Public message

Announcements

2022-02-14 13:38 Agnieszka Śniadała Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert dnia 14.02.2022r.

1_2021_rozstrzygnięc [...].pdf

2022-01-03 14:35 Zamówienia Publiczne Zamawiający dnia 03.01.2022r. publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z informacją do złożenia oferty.

zapytanie_2 wraz z i [...].pdf

2021-12-30 12:44 Agnieszka Śniadała Zamawiający dnia 30.12.2021r. publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców.

zapytanie_1.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 366