Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROŚ/6/2021 Wykonanie usług w zakresie interwencyjnego usuwania i utylizacji martwych zwierząt z terenów gminnych Gminy Kosakowo w 2022 roku

Justyna Gajzler
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 27-12-2021 10:39:00
Placing offers : 03-01-2022 10:00:00
Offers opening : 03-01-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


1.   Przedmiotem zapytania jest wykonanie usług w zakresie interwencyjnego usuwania martwych zwierząt z terenów gminnych Gminy Kosakowo w 2022 roku

2. W ramach świadczenia przedmiotowej usługi Wykonawca zobowiązany będzie  do:

1) usuwania z terenów gminnych Gminy Kosakowo padłych zwierząt lub ich szczątek z uwzględnieniem załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia poprzez przekazanie ich do zakładu utylizacji, posiadającego zezwolenie i spełniającego wymagane warunki do unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów,

2)  całodobowej, przez 7 dni w tygodniu gotowości i realizacji przedmiotu umowy.

3) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu comiesięcznego zestawienia wykonanych w ramach niniejszej umowy usług oraz dokumentacji stosowanej przy przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych.

3.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) dysponują odpowiednią wiedzą i zapleczem technicznym, niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

  2) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy.

4. Termin realizacji zamówienia: od  01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

5.. Cena ofertowa nie będzie łączną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w 2022 r., gdyż zawiera jedynie ceny jednostkowe. Płatności za wykonane usługi rozliczane będą w systemie miesięcznym za faktycznie wykonane odłowienia, zgodnie z umową.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 058 660 43 06  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022 Projekt umowy transport i utylizacja padłych zwierząt.doc doc 84 2021-12-27 10:39:00 Proceeding

Announcements

2022-01-03 15:27 Justyna Gajzler Szanowni Państwo
Informujemy, że w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług w zakresie interwencyjnego usuwania i utylizacji martwych zwierząt z terenów gminnych Gminy Kosakowo w 2022 roku (ID 556083) wpłynęły 2 oferty.
Zamawiający wybrał ofertę firmy: Lecznica Weterynaryjna Zwierzyniec II Izabela Tomczak-Zabrocka

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Załadunek i transport martwych zwierząt Proszę podać kwotę za 1 zebranie i transport martwej zwierzyny 1 pc. - (0)
2 Utylizacja padłych zwierząt Proszę podać kwotę za 1 kg utylizowanego zwierzęcia 1 kg - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki podpisania umowy - Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w zapytaniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Oświadczenia - Oświadczam, że: 1) dysponujemy odpowiednią wiedzą i zapleczem technicznym, niezbędnym do wykonania przedmiotu określonego w zapytaniu ofertowym. 2) posiadamy uprawnienia do wykonywania usług, określonych w zapytaniu ofertowym. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
Unlock the form

The number of page views: 167