Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa wyrobów (tworzywa V).

Deadlines:
Published : 22-12-2021 12:50:00
Placing offers : 30-12-2021 12:00:00
Offers opening : 30-12-2021 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów (tworzywa V).”

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Termin składania ofert upływa dnia 30-12-2021 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi 30-12-2021 r. o godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Kamil Domaszk, tel. (59) 863 47 79, email: kamil.domaszk@wodociagi.lebork.pl.

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80, email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 319.5 2021-12-22 12:50:00 Proceeding
Formularz cenowy.pdf pdf 250.08 2021-12-22 12:50:00 Proceeding
Klauzula RODO.pdf pdf 379.03 2021-12-22 12:50:00 Proceeding
Oferta.pdf pdf 387.97 2021-12-22 12:50:00 Proceeding
Oświadczenie RODO.pdf pdf 382.09 2021-12-22 12:50:00 Proceeding
Oświadczenie.pdf pdf 381.66 2021-12-22 12:50:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 549.67 2021-12-22 12:50:00 Proceeding
Załacznik do umowy.pdf pdf 238.98 2021-12-22 12:50:00 Proceeding
Specyfikacja.pdf pdf 2618.49 2021-12-22 12:50:02 Proceeding
Formularz cenowy.pdf pdf 250.08 2021-12-24 08:46:36 Proceeding
Załacznik do umowy- modyfikacja.pdf pdf 239.47 2021-12-24 08:46:36 Proceeding
Oferta.pdf pdf 387.97 2021-12-22 12:50:00 Subject of the order
Formularz cenowy- modyfikacja.pdf pdf 252.04 2021-12-24 08:46:18 Subject of the order
Klauzula RODO.pdf pdf 379.39 2021-12-22 12:50:00 Criterion
Oświadczenie.pdf pdf 381.66 2021-12-22 12:50:00 Criterion
Specyfikacja.pdf pdf 2618.49 2021-12-22 12:50:00 Criterion
Projekt umowy.pdf pdf 549.67 2021-12-22 12:50:00 Criterion
Załacznik do umowy- modyfikacja.pdf pdf 239.47 2021-12-24 08:47:07 Criterion
Modyfikacja.pdf pdf 245.41 2021-12-24 08:49:20 Public message
Formularz cenowy- modyfikacja.pdf pdf 252.04 2021-12-24 08:49:20 Public message
Załacznik do umowy- modyfikacja.pdf pdf 239.47 2021-12-24 08:49:20 Public message
Ogłoszenie.pdf pdf 180.88 2022-01-12 13:15:42 Public message

Announcements

2022-01-12 13:15 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano: INWESTECH Sp. z o.o., ul. Budowlanych 27, 80-298 Gdańsk.

Cena ofertowa brutto: 319 078,53 zł

Ogłoszenie.pdf

2021-12-24 08:49 Dział Zamówień MODYFIKACJA TREŚCI „Formularza cenowego i załącznika do umowy”
zamówienia na zadanie pn.: „Dostawa wyrobów (tworzywa V)”.Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza cenowego i załącznika do umowy, polegającej na dopisaniu pkt 7 i 8 i zmianie pkt 6 kolumna 4:
• pkt. 7, otrzymuje brzmienie:

„Rura kanalizacji zewnętrznej kielichowa typ "SN 8" PVC fi 250x7,3 L=2000”
• pkt. 8, który otrzymuje brzmienie:

„Kineta studzienki inspekcyjnej połączeniowej fi 250 wraz z uszczelką z dopływem prawym i lewym fi 250 dla trzonu studzienki z rury kanalizacyjnej zewnętrznej PVC fi 400x9,8”

• pkt. 6 kolumna 4, otrzymuje brzmienie:

„PN-EN 13598-2;2020-11, PN-EN 4786:2012, PN-EN 681-1:2002/A3:2006“

Modyfikacja.pdf

Formularz cenowy- mo [...].pdf

Załacznik do umowy- [...].pdf

2021-12-22 12:52 Dział Zamówień Wykonawca dołącza wypełnioną ofertę wraz z formularzem i kartami technicznymi wyrobów w poz. 1 - Kryteria i warunki formalne.
2021-12-22 12:51 Dział Zamówień iejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia. Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wyrobów (tworzywa V) Cena wg oferty i zgodnie z formularzem cenowym.

Oferta.pdf

Formularz cenowy- mo [...].pdf

1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Oświadczenie - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

Oświadczenie.pdf

(0)
4 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób. (0)
5 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
6 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

Specyfikacja.pdf

(0)
7 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
8 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

Klauzula RODO.pdf

(0)
9 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

Projekt umowy.pdf

Załacznik do umowy- [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 235