Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.4.2021 „SAFE CITY – BEZPIECZNE MIASTO PRZEMYŚL JAKO ELEMENT KONCEPCJI SMART CITY”- INSTALACJA PILOTAŻOWA

Deadlines:
Published : 22-12-2021 09:37:00
Placing offers : 07-01-2022 09:00:00
Offers opening : 07-01-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - SAFE CITY - BEZPIECZNE MIASTO.pdf pdf 513.91 2021-12-22 09:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 278.95 2021-12-22 09:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 650.08 2021-12-22 09:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.docx docx 269.74 2021-12-22 09:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY.docx docx 275.06 2021-12-22 09:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - SOPZ.zip zip 55446.81 2021-12-22 09:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - WYKAZ OSÓB.docx docx 273.05 2021-12-22 09:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 271.58 2021-12-22 09:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - WYKAZ ROBÓT.docx docx 269.89 2021-12-22 09:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA.xlsx xlsx 76.11 2021-12-22 09:37:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 488.51 2022-01-07 10:27:35 Public message
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 497.77 2022-01-07 10:31:37 Public message

Announcements

2022-01-07 10:31 Anna Waszczak ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].pdf

2022-01-07 10:27 Anna Waszczak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-01-07 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 596.550,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 508