Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.158.2021 Wykonanie profilu sejsmicznego 2D Sosnowiec - Starcza o długości 45 km wraz z processingiem, interpretacją i sporządzeniem dokumentacji

Deadlines:
Published : 22-12-2021 09:14:00
Placing offers : 05-01-2022 10:00:00
Offers opening : 05-01-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 177 2021-12-22 09:14:00 Proceeding
2021-OJS248-656680-pl.pdf pdf 126.47 2021-12-22 09:14:00 Proceeding
SWZ profil sejsmiczny_07_12_2021.pdf pdf 614.83 2021-12-22 09:14:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Strona (1).pdf pdf 198.1 2022-02-15 15:29:21 Public message

Announcements

2022-02-15 15:29 Piotr Zych Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-05 11:52 Piotr Zych INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania pn. Wykonanie profilu sejsmicznego 2D Sosnowiec - Starcza o długości 45 km wraz
z processingiem, interpretacją i sporządzeniem dokumentacji. – EZP.26.158.2021.


Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

Oferta nr 1 – złożona przez Wykonawcę Geofizyka Toruń S.A. ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń z ceną oferty gross
1 494 927,79 zł.

2022-01-05 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.136.500,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 408