Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROŚ/5/2021 Usługi weterynaryjne w 2022 r.

Justyna Gajzler
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 22-12-2021 10:54:00
Placing offers : 30-12-2021 10:30:00
Offers opening : 30-12-2021 10:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami żyjącymi na terenie gminy Kosakowo obejmujące:

1) przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów (dofinansowane przez Urząd Gminy Kosakowo)

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi

3) usypianie ślepych miotów zwierząt z terenu gminy Kosakowo, zgodnie z art. 11 a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

2. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

3. Oferty mogą składać Wykonawcy działający na terenie gm. Kosakowo, którzy posiadają doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia.

4. Cena ofertowa nie będzie łączną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w 2022 r., gdyż zawiera jedynie ceny jednostkowe. Płatności za wykonane usługi rozliczane będą w systemie miesięcznym za faktycznie wykonane odłowienia, zgodnie z umową.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 58 660 43 06   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022 Umowa projekt na usługi weterynaryjne.pdf pdf 165.01 2021-12-22 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy (projekt) - Oświadczenie właścicieli zwierząt.pdf pdf 195.72 2021-12-22 10:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy (projekt) Oświadczenie społecznego opiekuna kotów wolno żyjących.pdf pdf 180.01 2021-12-22 10:54:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kastracja kota proszę podać kwotę za jeden zabieg 1 pc. - (0)
2 Sterylizacja kotki proszę podać kwotę za jeden zabieg 1 pc. - (0)
3 Kastracja psa mały do 10 kg - Proszę podać kwotę za jeden zabieg 1 pc. - (0)
4 Kastracja psa średni do 25 kg -Proszę podać kwotę za jeden zabieg 1 pc. - (0)
5 Kastracja psa duży powyżej 25 kg - Proszę podać kwotę za jeden zabieg 1 pc. - (0)
6 Sterylizacja suki mała do 10 kg - Proszę podać kwotę za jeden zabieg 1 pc. - (0)
7 Sterylizacja suki średnia do 25 kg - Proszę podać kwotę za jeden zabieg 1 pc. - (0)
8 Sterylizacja suki duża powyżej 25 kg - Proszę podać kwotę za jeden zabieg 1 pc. - (0)
9 Usypianie ślepego miotu proszę podać kwotę za jeden zabieg 1 pc. - (0)
10 Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt kwota za gotowość w tym dwa zdarzenia w miesiącu 1 month - (0)
11 Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt proszę podać koszt za każde kolejne zdarzenie w miesiącu 1 pc. - (0)
12 Opieka pooperacyjna nad zwierzętami poszkodowanymi podczas zdarzeń drogowych kot (Proszę podać koszt za jedną dobę opieki) 1 day - (0)
13 Opieka pooperacyjna nad zwierzętami poszkodowanymi podczas zdarzeń drogowych pies (Proszę podać koszt za jedną dobę opieki) 1 day - (0)
14 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - wizyta dzienna przyjęcie w gabinecie, badanie kliniczne, podanie leków (Proszę podać koszt jednej wizyty) 1 pc. - (0)
15 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - wizyta nocna przyjęcie w gabinecie, badanie kliniczne, podanie leków (Proszę podać koszt jednej wizyty) 1 pc. - (0)
16 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - hospitalizacja (1 doba) pobyt, wyżywienie, podanie leków w tym m.in.antybiotyk, lek przeciwbólowy. Proszę podać koszt jednej doby 1 day - (0)
17 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - kroplówka podanie wlewu dożylne, podskórne. (Proszę podać koszt podania jednej kroplówki) 1 pc. - (0)
18 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - zastrzyk podanie leków dożylne, domięśniowe, podskórne, koszt z lekami. (Proszę podać koszt podania jednego zastrzyku) 1 pc. - (0)
19 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - USG badanie ultrasonograficzne (z wyłączeniem echa serca, USG specjalistyczne) Proszę podać koszt jednego badania. 1 pc. - (0)
20 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - RTG Proszę podać koszt za jedną projekcję 1 pc. - (0)
21 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - badania dodatkowe badanie mikroskopowe włosów, zeskrobin, kału itp. Proszę podać koszt jednego badania. 1 pc. - (0)
22 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - badanie krwi profil podstawowy, koszt z pobraniem. Proszę podać koszt jednego badania. 1 pc. - (0)
23 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - badanie krwi profil rozbudowany, koszt z pobraniem. Proszę podać koszt jednego badania. 1 pc. - (0)
24 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - odrobaczenie wewnętrzne kot mały tabletki / kropelki 1 pc. - (0)
25 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - odrobaczenie wewnętrzne kot duży tabletki / kropelki 1 pc. - (0)
26 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - zabieg mały zabieg z podaniem leków np. toaleta rany, opracowanie ropnia. Proszę podać kwotę za jeden zabieg 1 pc. - (0)
27 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - zabieg średni zabieg z podaniem leków np. szycie rany, usuwanie guzów skóry. Proszę podać kwotę za jeden zabieg. 1 pc. - (0)
28 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - zabieg duży zabieg z podaniem leków np.: przepuklina, entropium, pełna ekstrakcja zębów z badanie RTG, amputacja kończyny itd.Proszę podać kwotę za jeden zabieg 1 pc. - (0)
29 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi - eutanazja + utylizacja zwłok koty -ślepy miot.Proszę podać kwotę za jeden zabieg 1 pc. - (0)
30 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi -zabiegi ortopedyczne (koszt zależny od rodzaju urazu, po uzgodnieniu z Zamawiającym) Proszę podać przedział cenowy min - max 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki podpisania umowy - Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w zapytaniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Oświadczenia - Oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) jestem w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie przedmiotu umowy; 5) nie otwarto wobec mnie likwidacji lub nie ogłoszono upadłości; Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
Unlock the form

The number of page views: 192