Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROŚ/4/2021 Usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Kosakowo oraz opiece nad nimi w 2022 roku.

Justyna Gajzler
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 21-12-2021 15:31:00
Placing offers : 29-12-2021 11:00:00
Offers opening : 29-12-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


1.      Przedmiotem zamówienia są: usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Kosakowo oraz opiece nad nimi w 2022 roku.

 

2.      W ramach świadczenia przedmiotowej usługi Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:


            1) odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy  Kosakowo wraz z ich transportem do miejsca przetrzymywania tj. schroniska działającego na podstawie odrębnych przepisów;   (na podstawie protokołu przekazania zwierzęcia do schroniska  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

            2) przekazywanie zwierząt właścicielom lub osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki utrzymania (na podstawie protokołu przekazania zwierzęcia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)

            3) prowadzenia ewidencji zwierząt wyłapanych (m.in. w formie miesięcznych wykazów odłowionych zwierząt, protokołów przekazania zwierzęcia, wykonania dokumentacji fotograficznej, dokumentacji weterynaryjnej) i przekazywania jej  Zamawiającemu jako załącznika do faktury;

            4) informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji. (przekazywania Zamawiającemu protokołu przekazania zwierzęcia jako załącznika do faktury)

            5) przy odławianiu zwierząt do posługiwania się urządzeniami i środkami niestwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom;

            6) stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

           7) współpracy z Zamawiającym w zakresie aktualnych programów zwalczania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kosakowo. Zamawiający wymaga, aby w/w usługa została wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 

3.      Termin realizacji zamówienia: od  01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

4.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

            1) posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydane w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług - dotyczy przedsiębiorców, (art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)  lub w przypadku organizacji społecznych, że z jej statutu wynika, iż celem jej działania jest prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność zarobkową;

            2) posiadają aktualne zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności polegającej na zarobkowym transporcie zwierząt.

            3) posiadają aktualną umowę ze schroniskiem dla zwierząt na zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Kosakowo;


5. Cena ofertowa nie będzie łączną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w 2022 r., gdyż zawiera jedynie ceny jednostkowe. Płatności za wykonane usługi rozliczane będą w systemie miesięcznym za faktycznie wykonane odłowienia, zgodnie z umową.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 58 660 43 06 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022 Projekt umowy na odławianie i transport bezdomnych zwierząt.pdf pdf 183.61 2021-12-21 15:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 1. do umowy ROŚ......2022 .JG (projekt) protokół przekazania zwierzęcia do schroniska.pdf pdf 158.34 2021-12-21 15:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 2. do umowy ROŚ......2022.JG (projekt) protokół przekazania zwierzęcia właścicielowi lub do adopcji.pdf pdf 162.02 2021-12-21 15:31:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odłowienie i przekazanie zwierzęcia do schroniska Proszę podać kwotę za jedno odłowienie, łącznie z transportem i przekazaniem zwierzęcia do schroniska dla zwierząt 1 pc. - (0)
2 Odłowienie i przekazannie zwierzęcia właścicielowi lub do adopcji Proszę podać kwotę za jedno odłowienie bezdomnego zwierzęcia wraz z jego transportem, zapewnieniem pełnej opieki i przekazaniem właścicielom lub do adopcji. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Aktualna umowa ze schroniskiem dla zwierząt na zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Kosakowo; - Proszę załączyć skan umowy Attachment required (0)
6 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydane w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług - dotyczy przedsiębiorców, (art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) lub w przypadku organizacji społecznych, że z jej statutu wynika, iż celem jej działania jest prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność zarobkową; - Proszę załączyć skan zezwolenia/statutu Attachment required (0)
7 Zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności polegającej na zarobkowym transporcie zwierząt. - Proszę załączyć skan zezwolenia Attachment required (0)
8 Warunki podpisania umowy - Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w zapytaniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
9 Oświadczenia - Oświadczam, że: 1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) Posiadam wiedzę i doświadczenie; 3) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
Unlock the form

The number of page views: 132