Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 67 Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w systemie zamgławiających barier antyodorowych oraz biopreparatu przyspieszającego rozkład materii organicznej z dostawą do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie ul Łubuszan 80

Deadlines:
Published : 16-12-2021 07:51:00
Placing offers : 21-12-2021 11:00:00
Offers opening : 21-12-2021 11:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 662009629 lub 943185365.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy część B.pdf pdf 184.39 2021-12-16 07:51:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe część A i B.pdf pdf 83.44 2021-12-16 07:51:00 Proceeding
Formularz ofertowy część A i B.docx docx 17.24 2021-12-16 07:51:00 Proceeding
wzór umowy część A.pdf pdf 186.05 2021-12-16 07:51:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część A Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w systemie zamgławiających barier antyodorowych 7000 l Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Komunalna 5,
75-724, Koszalin
(0)
2 Część B Dostawa biopreparatu przyspieszającego rozkład materii organicznej (w skład, którego wchodzą bakterie, enzymy oraz biologiczne środki powierzchniowoczynne) stosowanego w systemie oprysku za pomocą opryskiwacza rolniczego 50 l Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Komunalna 5,
75-724, Koszalin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania preparatów zgodnie z poniższymi wytycznymi: Część A dostawy cykliczne w czterech transzach: - do 30 marca 2022 - 1750 l - do 30 czerwca 2022 - 1750 l - do 30 września 2022 - 1750 l - do 30 grudnia 2022 - 1750 l Część B dostawa do 30.04.2022 Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszystkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Dodatkowe wymagania 1 - Zaoferowany produkt musi spełniać Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE Attachment required (0)
6 Dodatkowe wymagania 2 - Karta charakterystyki preparatu w języku polskim Attachment required (0)
7 Dodatkowe wymagania 3 - Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub jednostki uprawniającej do wydawania takich atestów dopuszczających zaoferowany produkt do procesu dezodoryzacji preparatu Attachment required (0)
8 Dodatkowe wymagania 4 - Cześć A badania olfaktometryczne Attachment required (0)
9 Dodatkowe wymagania 5 - Część A Dwie referencje z zastosowania produktu na instalacjach wysokociśnieniowych Attachment required (0)
10 Formularz ofertowy - Formularz ofertowy Część A i B (0)
(0)

The number of page views: 284