Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa kształtki kompensacyjnej DN400 oraz zaworów zwrotnych DN400 do wody

Deadlines:
Published : 04-01-2022 09:47:00
Placing offers : 10-01-2022 11:03:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum

w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego  zamówienia.

Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł dla dostaw realizowanych przez Dział Zaopatrzenia – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.

 Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  poz 1

Łącznik kompensacyjny (wstawka montażowa)  DN 400 figura F3, 

minimalny zakres kompensacji +/- 25 mm 

Owiercenie zgodne dla PN10 L=230mm

  poz 2

Zawór zwrotny samoczynny klapowy skośny lub pionowy z przeciwciężarem  DN 400 mm; PN 10.

Kołnierze owiercone zgodnie z PN EN 1092-2 PN10.  Uszczelnienie metaliczne lub typu miękkiego odporne na korozje.

Podwójnie mimośrodowo łożyskowany dysk. Korpus z żeliwa sferoidalnego  min EN-GJS-400-15(GGG40).

Dysk z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką epoksydową min 0,25mm  lub ze stal nierdzewnej.

Korpus: zewnątrz i wewnątrz pokrycie epoksydowe. Wałki ze stali nierdzewnej 1.4408, 1.4301

Tuleje łożyskowe z brązu, poliamidu.  Medium woda pitna.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.    Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2.    Warunki dostawy: Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 Szczecin.

3.    Preferowany termin dostawy: do 21 dni od daty złożenia zamówienia.

4.    Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub  w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl . Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do zmawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

5.    Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

6.    Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

7.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8 .Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314; 695 150 256.

9. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12. Wykonawca może złożyć  ofertę na wybrane przez siebie pozycje.

13. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

   

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wstawka montażowa DN 400 Łącznik kompensacyjny (wstawka montażowa) DN 400 figura F3, minimalny zakres kompensacji +/- 25 mm Owiercenie zgodne dla PN10 L=230mm 1 pc. Magazyn Główny
ul. 1-go maja 37
71-627, Szczecin
(0)
2 Zawór zwrotny klapowy DN400 Zawór zwrotny samoczynny klapowy skośny lub pionowy z przeciwciężarem DN 400 mm; PN 10. Kołnierze owiercone zgodnie z PN EN 1092-2 PN10. Uszczelnienie metaliczne lub typu miękkiego odporne na korozje. Podwójnie mimośrodowo łożyskowany dysk. Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15(GGG40). Dysk z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką epoksydową min 0,25mm lub ze stal nierdzewnej. Korpus: zewnątrz i wewnątrz pokrycie epoksydowe. Wałki ze stali nierdzewnej 1.4408, 1.4301 Tuleje łożyskowe z brązu, poliamidu. Medium woda pitna. 1 pc. Magazyn Główny
ul. 1-go maja 37
71-627, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Karta katalogowa - - (0)
5 Zaproponowany model/producent - - (0)
6 Produkt posiada aktualny Atest PZH - - (0)
Unlock the form

The number of page views: 153