Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EP.ZP/271-3/21 „Letnie i zimowe utrzymanie w czystości placu Wolności oraz zimowe utrzymanie płyty Starego Rynku, w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów”

Łukasz Wrzask
Estrada Poznańska
Deadlines:
Published : 29-11-2021 15:27:00
Placing offers : 08-12-2021 09:00:00
Offers opening : 08-12-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu czystość placu i rynku.pdf pdf 153.91 2021-11-29 15:27:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia plac Wolności oraz Stary Rynek.pdf pdf 452.18 2021-11-29 15:27:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 213.99 2021-11-29 15:27:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - oświadczenie ART 125 UST 1.pdf pdf 228.6 2021-11-29 15:27:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - wykaz usług 2021 rynek i plac.pdf pdf 80.75 2021-11-29 15:27:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - obszar prac wokół Ratusza.pdf pdf 1168.03 2021-11-29 15:27:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - obszar prac na płycie Starego Rynku.pdf pdf 1878.7 2021-11-29 15:27:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy_.pdf pdf 177.78 2021-11-30 11:23:13 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_ projektowane postanowienia umowne_aktualizacja.pdf pdf 177.63 2021-12-02 12:21:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #544055.pdf pdf 33.57 2021-12-08 10:27:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 300.24 2021-12-23 12:13:34 Public message

Announcements

2021-12-23 12:13 Łukasz Wrzask Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-08 10:27 Łukasz Wrzask Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 275 000 zł
2021-12-02 12:21 Łukasz Wrzask Zamawiający informuje, iż na podstawie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje zmiany Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących załączniki nr 3 do SWZ w zakresie § 1 ust. 9, poprzez nadanie wskazanej jednostce redakcyjnej nowego brzmienia – zgodnie z załączonymi Projektowanymi Postanowieniami Umowy (PPU) po zmianie.
Załączone PPU po zmianie stają się obowiązujące dla wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Załącznik nr 3 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 273