Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-52/21 Dostawa kardiotokografu z komputerową analizą zapisu 1 szt. - AE/ZP-27-52/21

Deadlines:
Published : 17-11-2021 10:47:00
Placing offers : 20-12-2021 09:00:00
Offers opening : 20-12-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Formularz Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1- Formularz Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu 

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy 

7/ Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw 

8/ Załącznik Nr 5 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia  

9/ Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

10/ Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ 

11/ Załącznik Nr 7a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ  

12/ Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

13/ Załącznik Nr 9 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych    

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 73 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.1 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1001.86 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 797 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 82.55 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 117.13 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 36.5 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 80.5 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 70 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 42.5 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 43 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 7a.doc doc 43.5 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 41 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.docx docx 19.44 2021-11-17 10:47:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 72.46 2021-12-01 15:39:03 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 1022.63 2021-12-06 14:21:26 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 298.46 2021-12-20 09:20:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 349.78 2021-12-20 13:45:26 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma .PDF PDF 511.28 2022-02-09 12:06:04 Public message

Announcements

2022-02-09 12:06 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-12-20 13:45 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-12-20 09:20 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-12-06 14:21 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-12-01 15:39 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1002