Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 03/2021 „Dostawa gazu ziemnego LNG”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 19-11-2021 11:45:00
Placing offers : 22-12-2021 10:00:00
Offers opening : 22-12-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS225-589804-pl.pdf pdf 164.62 2021-11-19 11:45:00 Proceeding
SWZ LNG.pdf pdf 418.24 2021-11-19 11:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.docx docx 71.3 2021-11-19 11:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 34.88 2021-11-19 11:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - rozwiazania równoważne.docx docx 22.22 2021-11-19 11:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 190.5 2021-11-19 11:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz wykonanych dostaw.doc doc 51.5 2021-11-19 11:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 21.84 2021-11-19 11:45:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o aktualności JEDZ.doc doc 42.5 2021-11-19 11:45:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 40.5 2021-11-19 11:45:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 17.45 2021-11-19 11:46:18 Public message
Pytania wraz z wyjaśnieniami_publikacja na stronę-sig.pdf pdf 274.56 2021-12-07 15:06:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 152.82 2021-12-22 11:26:34 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 301 2022-01-05 10:13:01 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia_2022-OJS021-051620-pl.pdf pdf 122.28 2022-01-31 12:02:23 Public message

Announcements

2022-01-31 12:02 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-01-05 10:13 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-12-22 11:26 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę: 11 564 681,40 zł brutto.
2021-12-07 15:06 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje pytania oraz wyjaśnienia.

Pytania wraz z wyjaś [...].pdf

2021-11-19 11:46 Aleksandra Adamska Załącznik nr 9 do SWZ.

Załącznik nr 9 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 695