Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 28/2021 Dostawa implantów ortopedycznych, środków technicznych do wykonywania operacji ortopedycznych oraz akcesoriów endoskopowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Deadlines:
Published : 09-11-2021 11:15:00
Placing offers : 23-11-2021 10:00:00
Offers opening : 23-11-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 208.99 2021-11-09 11:15:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.docx docx 134.02 2021-11-09 11:15:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.pdf pdf 454.3 2021-11-09 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 80.97 2021-11-09 11:15:00 Proceeding
Złącznik nr 8 JEDZ.doc doc 184 2021-11-09 11:15:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 113.81 2021-11-10 12:55:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 65.89 2021-11-15 09:22:16 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 126.35 2021-11-15 09:23:07 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 450.91 2021-11-16 14:40:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 182.85 2021-11-23 15:04:53 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 310.71 2021-12-06 12:48:05 Public message

Announcements

2021-12-06 12:48 Bożena Wołowczyk Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie zgodnie z zapisami art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”  zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-23 15:04 Bożena Wołowczyk Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 23.11.2021 r..

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-23 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi: 2 001 288,60 zł, w tym:
Pakiet nr 1: 123 120,00 zł ; Pakiet nr 2: 105 418,80 zł; Pakiet nr 3: 90 104,40 zł ; Pakiet nr 4: 433 533,60 zł;
Pakiet nr 5: 162 351,00 zł; Pakiet nr 6: 110 743,20 zł; Pakiet nr 7: 236 682,00 zł; Pakiet nr 8: 739 335,60 zł.
2021-11-16 14:40 Bożena Wołowczyk Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-11-15 09:23 Bożena Wołowczyk Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana terminu skład [...].pdf

2021-11-15 09:22 Bożena Wołowczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-10 12:55 Maciej Hirniak Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 727