Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.10.2021 „Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na okres od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.”

Deadlines:
Published : 08-11-2021 14:11:00
Placing offers : 15-12-2021 10:00:00
Offers opening : 15-12-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2021-OJS216-567978-pl.pdf pdf 154.25 2021-11-08 14:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 362.53 2021-11-08 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.xls xls 39.5 2021-11-08 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 293.5 2021-11-08 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 35.77 2021-11-08 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 15.48 2021-11-08 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 191 2021-11-08 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.31 2021-11-08 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności JEDZ.doc doc 40.5 2021-11-08 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 42 2021-11-08 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 17.61 2021-11-08 14:13:06 Public message
Zmiana ogłoszenia_2021-OJS230-604391-pl.pdf pdf 66.66 2021-11-26 11:46:21 Public message
Informacja o zmianie terminów i zapisów w dokumentacji.pdf pdf 78.5 2021-11-26 11:46:21 Public message
Pytania i wyjaśnienia treści SWZ do publikacji na stronę.pdf pdf 215.23 2021-11-26 11:46:21 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 363.93 2021-11-26 11:46:21 Public message
Zmiana_Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 299.5 2021-11-26 11:46:21 Public message
Zmiana_Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 36.86 2021-11-26 11:46:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 149.58 2021-12-15 12:49:31 Public message
Art. 253 ust. 2 Pzp_wybór najkorzystniejszej oferty..pdf pdf 575.45 2022-01-31 18:04:57 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_2022-OJS050-127705-pl.pdf pdf 109.34 2022-03-11 09:16:09 Public message

Announcements

2022-03-11 09:16 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziel [...].pdf

2022-01-31 18:04 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Art. 253 ust. 2 Pzp_ [...].pdf

2021-12-15 12:49 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-15 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie kwotę gross w wysokości: 1 465 372,80 PLN.
2021-11-26 11:46 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje zmianę dokumentacji w :

1. Załączniku nr 2 do SWZ w (Projektowane postanowienia umowy): § 2 ust. 5, § 6 ust. 4, § 8 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 oraz w Załączniku nr 3 do Załącznika nr 2 do SWZ (Istotne postanowienia Umowy Zakupu Energii) w pkt 5.

2.W SWZ: Rozdział 4 ust. 4.15., Rozdział 14 ust. 14.2. i 14.3., Rozdział 15 ust. 15.1., Rozdział 16 ust. 16.1.

3.Załączniku nr 3 do SWZ – formularz ofertowy.

4.Ogłoszenie – zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana ogłoszenia_20 [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

Pytania i wyjaśnieni [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

Zmiana_Załącznik nr [...].doc

Zmiana_Załącznik nr [...].docx

2021-11-08 14:13 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje załącznik nr 8 do SWZ.

Załącznik nr 8 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1099