Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.29.2021.PG Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Słubice

Deadlines:
Published : 25-10-2021 11:56:00
Placing offers : 25-11-2021 11:00:00
Offers opening : 25-11-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 15 600 000 zł.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS207-542155-pl.pdf pdf 136.72 2021-10-25 11:56:18 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia-sig.pdf pdf 531.29 2021-10-25 11:56:18 Proceeding
zał. 1-formularz ofertowy.doc doc 86 2021-10-25 11:56:18 Proceeding
zał. 2-JEDZ espd-request.zip zip 76.43 2021-10-25 11:56:18 Proceeding
zał. 3-zobowiązanie podpmiotu trzeciego.docx docx 13.57 2021-10-25 11:56:18 Proceeding
zał. 4-oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 14.1 2021-10-25 11:56:18 Proceeding
zał. 5-wykaz wykonanych usług.doc doc 32.5 2021-10-25 11:56:18 Proceeding
zał. 6-wykaz wyposażenia.doc doc 32 2021-10-25 11:56:18 Proceeding
zał. 7-oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 13.63 2021-10-25 11:56:18 Proceeding
zał. 8-wzór umowy.pdf pdf 782.66 2021-10-25 11:56:18 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 269.45 2021-11-25 14:28:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf pdf 270.97 2021-12-27 12:10:17 Public message

Announcements

2021-12-27 12:10 Paweł Grudzień Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-25 14:28 Paweł Grudzień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-25 11:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę gross 15 600 000 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 765